Historikk

Ærverdig stol

Fra middelalderen og frem til 1797 holdt lagmannen i Hålogaland til i Steigen i Nordland.

Ankesaker fra Nord-Norge ble deretter behandlet i Trondhjem stiftsoverrett. Hålogaland lagmannsrett ble i 1890 etablert som egen lagmannsdomstol med sete i Tromsø. Domstolen var første instans i alvorlige straffesaker, og skyldspørsmålet skulle avgjøres av en lagrette. Bemanningen den gang besto av en lagmann og en rettsskriver. Frem til 1936 ble anker i sivile saker behandlet ved Trondhjem stiftsoverrett. Ved ny prosessordning fikk lagmannsrettene da full overprøvingskompetanse i sivile saker. Ved to-instans ordningen i straffesaker av 1995, ble lagmannsretten ankeinstans i alle straffesaker.

På grunn av de store land- og havområdene har lagmannsretten mange saker med tilknytning til fiskerinæringen og utmarksrettigheter.

Lagdømmet preges ellers av "de tre stammers møte", dvs. nordmenn, samer og kvener. Det kulturelle mangfoldet dette møtet medfører, stiller særskilte krav til de dømmende instanser - særlig når det gjelder evne til å sette seg inn i ulike leve- og tenkemåter. Også språklige forhold medfører utfordringer.

Til toppen