Om oss

Lagmannsretten har 18 dommere - førstelagmann, lagmann, 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer og 10 saksbehandlere - administrasjonssjef, utreder og 8 saksbehandlere.

Alle har kontorsted i Tinghuset i Tromsø. Lagmannsrettens resepsjon er i tredje etasje.

Tinghuset har elleve rettssaler. Lagmannsretten disponerer tre av disse. I tillegg har lagmannsretten en rettssal i Mosjøen og en i Bodø.

Lagmannsretten er ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker og er første instans ved overprøving av saker som er behandlet i trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn samt anke over avgjørelser fra jordskifterettene.

Til toppen