Mortifikasjon

Helgeland tingrett er verneting for alle saker om mortifikasjon av dokumenter.

Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring. Det går ut på at et bestemt dokument kjennes ugyldig og at det for ettertiden ikke skal ha den virkning som innholdet tilsier. Mortifikasjon kan skje både til fordel for kreditor og skyldneren.

Hvilke dokumenter kan mortifiseres

Eksempel på slike dokumenter er pantedokumenter, adkomstdokument til aksje- og andelsleilighet,  omsetningsgjeldsbrev og innløsningspapirer. Behovet for mortifikasjon kan oppstå hvis dokumentet blir ødelagt eller er kommet bort. Mortifikasjon kan være aktuelt både for tinglyste eller på annen måte registrerte dokumenter og for dokumenter som ikke er eller kan bli tinglyst. 

Hva koster det?

Gebyr i mortifikasjonssaker er vesentlig redusert på grunn av endring i kunngjøringsreglene. Se mer på www.domstol.no/rettsgebyr 

Saksbehandlingstiden

Saksbehandlingstiden avhenger både av lovens kunngjøringsfrister, eventuelle mangler ved begjæringene, gebyrreglene og antall innkomne saker totalt. Når en begjæring er tatt til følge, sendes den til kunngjøring i Norsk Lysingsblad. Slik kunngjøring gjøres hver første virkedag i måneden. Oppfordringen om å gjøre innsigelser gjelder innen to måneder. Dette innebærer at dom i saken vanligvis foreligger innen ca. 3 måneder etter at saken er besluttet fremmet. I noen saker blir begjæringen sendt tilbake til deg som avsender, eksempelvis for å rette opp mangler. Da må du regne med ytterligere minst 1 – én - måneds forsinkelse.   

Se Veileder mortifikasjon (pdf). 

Skjema

Bruk disse skjemaene ved innsending av begjæring om mortifikasjon:

For sletting av dokument: Begjæring om mortifikasjon - Innfridd pantobligasjon/skadesløsbrev (pdf)

For å gjenopprette dokument: Begjæring om mortifikasjon - IKKE Innfridd pantobligasjon/skadesløsbrev (pdf)

For adkomstdokument til aksje- og andelsleilighet Begjæring om mortifikasjon - adkomstdokument /andelsbevis (word)

 

Til toppen