Retningslinjer for sivile saker

Bergen tingrett følger som utgangspunkt de nasjonale felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene.

Presisering for saker som behandles av Bergen tingrett

Bergen tingrett forutsetter at:

  • Alle prosesskriv og dokumenter i sivile saker (TVI) skal legges inn i Aktørportalen og følge kravene til felles retningslinjer for Aktørportalen. Dersom parten / prosessfullmektig ikke er tilknyttet Aktørportalen vil retten legge dokumentene inn digitalt. De alminnelige reglene om kopi av prosesskriv til motpart etter tvisteloven § 12-3 gjelder imidlertid fullt ut, og må ivaretas av innsender pr post med klar angivelse i prosesskrivet.
  • Digital dokumentsamling med gjennomgående sidenummerering og bokmerker vil bli utarbeidet av retten kort tid etter at sluttinnleggene er mottatt, og vil være tilgjengelig i Aktørportalen. Partene / prosessfullmektigene oppfordres derfor sterkt til å overholde fristen for avslutning av saksforberedelsen, jf. tvisteloven § 9-10. Alle henvisninger til beviser under hovedforhandlingen skal være til sidenummeret i dokumentsamlingen.

  • Alle hjelpedokumenter og juridisk utdrag skal legges inn i Aktørportalen, senest kl. 08.00 den dagen de skal gjennomgås i retten. Dette gjelder uavhengig av om dokumentene også utleveres i papir i retten.

  • Saksomkostningsoppgave i henhold til tvisteloven § 20-5 skal legges inn i Aktørportalen. Dommer kan kreve at saksomkostningsoppgaven også fremlegges i papir i retten.

  • Juridiske utdrag skal om utgangspunkt følge retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og kravene til digitale utdrag i Høyesteretts retningslinjer pkt. 9.4 og 95 så langt det passer, og med gjennomgående sidenummerering og bokmerker for de enkelte rettskilder. Dette gjelder uavhengig av om det juridiske utdraget utleveres i papir i retten. Det er ikke krav om felles juridisk utdrag i Bergen tingrett.

  • Partene / prosessfullmektigene har som utgangspunkt ansvar for å vise egne beviser til «fellesvisning» i saker som behandles digitalt i retten, på samme måte som i digitale  straffesaker, jf. Samhandling i gjennomføring av digitale straffesaker pkt. 5 (a). Dette kravet gjelder når saken går i en rettssal med utstyr for fellesvisning via HDMI-kabel, og gjøres fra parten / prosessfullmektigens egen PC. Oversikt over tingrettens rettsssaler finner du her.

  • Kopi av den digitale dokumentsamlingen med markering av de bevis som er gjennomgått i retten, jf. tvisteloven § 13-6 (1) d), vil være tilgjengelig som vedlegg til rettsboken i Aktørportalen.

Til toppen