Mortifikasjon

Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring. Det går ut på at et bestemt dokument kjennes ugyldig og at det for ettertiden ikke skal ha den virkning som innholdet tilsier. Mortifikasjon kan skje både til fordel for kreditor og skyldneren.

Alle saker om mortifikasjon av dokumenter behandles nå av Helgeland tingrett.

Hva går mortifikasjon ut på?

Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring, som går ut på at et bestemt dokument kjennes ugyldig. Det vil si at det deretter ikke skal ha den virkningen som innholdet tilsier. Mortifikasjon kan skje i kreditors interesse.
Et eksempel er at en pantobligasjon er forsvunnet, slik at kreditor etter mortifikasjonen kan kreve oppgjør uten å presentere dokumentet.

Mortifikasjon kan også skje i skyldners interesse. Dette kan være aktuelt hvis et innfridd dokument er forsvunnet, og mortifikasjon hindrer at skyldner må betale en gang til dersom dokumentet dukker opp igjen. Mortifikasjon er aktuelt både i forhold til tinglyste dokumenter og dokumenter som ikke er eller kan bli tinglyst. Saker om mortifikasjon av tinglyste dokument er i hovedregel rene dokumentsaker hvor partene ikke behøver å møte i domstolen.

Hvis det kommer innsigelser mot at dokument blir mortifisert, overføres saken til den domstol hvor den hører hjemme.

Tidligere regler

Tidligere var reglene for mortifikasjon noe forskjellig alt etter hvilken type dokument det gjaldt. Dokumenter tilknyttet fast eiendom ble behandlet ved tingretten hvor eiendommen lå. Dokumenter tinglyst i Løsøreregisteret, Skipsregisteret og så videre, ble behandlet der registeret lå.

Til toppen