Digital behandling av alle saker i Hordaland tingrett

Hordaland tingrett behandler alle sakstyper digitalt, med de begrensninger som følger av formelle krav og tekniske muligheter.

Stevninger, begjæringer, tilsvar, anke, anketilsvar og andre dokumenter (prosesskriv) i rettslige prosesser, skal etter loven være signert av avsender/lovlig representant for avsender. Bruk gjerne passende skjema fra våre nettsider ved utarbeidelse av prosesskrivet, og gjør de tilføyelser eller endringer som er nødvendige i din sak. Domstolene har i dag ingen generell løsning for elektronisk signatur. Dette innebærer at prosesskrivene som utgangspunkt må sendes til retten på papir eller være signert elektronisk i samsvar med kravene i loven.

Vi kan, ut fra lovkravene og tilgjengelige systemer, tilby følgende alternative innsendingsmåter til retten:

 

1.    Innsending via Aktørportalen

Saker som omfattes av plikten til å bruke Aktørportalen, skal leveres inn via portalen. Dette gjelder som utgangspunkt kun for advokater/advokatfullmektiger og i alminnelige sivile tvister:

 

2.    Innsending på e-post med elektronisk signatur

Prosesskrivene med vedlegg kan oversendes elektronisk til retten på e-post, etter at selve prosesskrivet er signert elektronisk i samsvar med de strenge kravene i domstolloven § 197a. Dette kan du f.eks. gjøre på Postens signeringstjeneste:

- Digital signering Posten

Det kreves kun elektronisk signatur på selve prosesskrivet, ikke vedleggene.

Det elektronisk signerte prosesskrivet med vedlegg, sendes deretter til retten på: thodpost@domstol.no

Dersom det sendes e-post i en eksisterende sak, skal tingrettens saksnummer fremgå av emnefeltet.

Hordaland tingrett anmoder også om at dokumenter som sendes digitalt så langt som mulig følger retningslinjene for Aktørportalen når det gjelder krav til kvalitet.

Ved oversendelse av personopplysninger eller sensitiv informasjon, skal domstolens løsning for sikker filoverføring  benyttes.

 

3.    Innsending med e-post og ettersending av originaldokument med fysisk signatur

Prosesskrivet med vedlegg kan oversendes retten på e-post på: thodpost@domstol.no

Det fysisk signerte originaldokumentet (uten vedlegg) må i så fall - etter krav i lov/rettspraksis - sendes per post samme dag til Hordaland tingrett, eller leveres i første etasje på Bergen tinghus/Lofthus tinghus, senest dagen etter.

Dersom det sendes e-post i en eksisterende sak, skal tingrettens saksnummer fremgå av emnefeltet. Hordaland tingrett anmoder også om at dokumenter som sendes digitalt så langt som mulig følger retningslinjene for Aktørportalen når det gjelder krav til kvalitet.

Ved oversendelse av personopplysninger eller sensitiv informasjon, skal domstolens løsning for sikker filoverføring benyttes.

 

4.    Innsending med post/levering til tingretten

Signerte prosesskriv med vedlegg kan også sendes med vanlig post eller leveres på tinghuset, uten bruk av elektroniske hjelpemidler.

Dokumenter som ikke er mottatt digitalt, vil bli skannet av våre saksbehandlere, slik at tingretten har en komplett digital versjon av saksdokumentene i saksbehandlingssystemet.

Til toppen