Advokatforum

Foto: Sturlason

Formålet med Advokatforumet er å legge til rette for god og konstruktiv diskusjon mellom Høyesterett og advokatene som gruppe. Begrepet advokater er her ment i videste forstand og omfatter både advokater i sivile saker og aktorer og forsvarere i straffesaker. 

Bakgrunnen for Høyesteretts ønske, er de store endringer av betydning for arbeidsfellesskapet mellom Høyesterett og advokatene som har skjedd de senere år. Sakene er blitt mer sammensatte og kompliserte, ikke minst på grunn av et betydelig innslag av internasjonale rettskilder, og jussen er blitt mer spesialisert.

Høyesterett har samtidig utviklet seg til å bli en tilnærmet rendyrket prejudikatdomstol. Dette stiller høyere, og delvis nye, krav til dommere og advokater, og gjør at arbeidsfellesskapet mellom de to gruppene blir stadig viktigere. Da er også dialog og diskusjon viktig. 

Det planlegges ett møte i Advokatforumet i året. Noen år vil temaet være bredt, som i år. Andre ganger vil temaet være snevrere og særlig interessere advokater som arbeider innenfor bestemte rettsområder. 

På grunn av smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus er Advokatforum 2020 utsatt til 2021. Advokatforum 2021 vil dreie seg om straffesaker.

Til toppen