Avgjørelser 2000

Alle avgjørelser

Særs stort kvantum narkotika - kurér

21.12.2000, 2000/340, straffesak, anke Straffelova § 162 første og tredje ledd A (advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Edward Dahl)

Grovt seksuelt misbruk av dotter

21.12.2000, 2000/1224, Straffesak, anke Straffeloven § 195 første og andre ledd, § 207 andre straffalternativ m.m. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Olav Helge Thue)

Internasjonal barnebortføring

21.12.2000, 2000/922, straffesak, anke Straffeloven § 216 A (advokat Arild Humlen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Reehorst)

Produksjon og salg av hjemmebrent

20.12.2000, 2000/1178, straffesak, anke Alkoholloven § 10-1 annet ledd, jf. straffeloven § 28 a og § 34 A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Knivdrap - skjerpet straff

20.12.2000, 2000/494, straffesak, anke Straffeloven § 233 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien) mot A (advokat John Christian Elden)

Drap - straffutmåling og sikring

21.12.2000, 2000/841, straffesak, anke Straffeloven § 233 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Riving av fredet bygning

18.12.2000, 2000/358, straffesak, anke Kulturminneloven § 27 annet punktum og plan- og bygningsloven § 110 nr. 2, jf. straffeloven § 34 og § 48 a, jf. § 48 b Losje Karakterens Prøve (Advokat Knut Storberget) mot Den offentlige påtalemyndighet (Førstestatsadvokat Jørn Holme)

Grove tyverier - straffutmåling

18.12.2000, 2000/896, straffesak, anke Straffeloven § 257 jf. § 258 A (Advokat Arne Meltvedt) og B (Advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Helge J. Kaasbøll)

Vold - straffutmåling

29.11.2000, 2000/759, straffesak, anke Straffeloven § 228 første ledd og straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 A (advokat Frank Amundsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffesak, habilitet

29.11.2000, Skriftlig sak nr. 2000/1208, straffesak, habilitet Domstolloven § 117 annet ledd siste punktum A (Advokat Odd A. Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Medvirkning til innførsel av hasjisj

17.11.2000, Sak nr. 2000/667, straffesak, anke Straffeloven § 162 A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Per Reehorst)

Kjæremål i gjenopptakelsessak

22.12.2000, Kjæremål 2000/455 Straffeloven §§ 192, 195 Straffeprosessloven §§ 391 nr 3 og 392 annet ledd A ved hans advokat Steinar H. Glimsholt

Rådgivningshonorarer - utbytte

20.12.2000, 2000/141, sivil sak, anke Aksjeloven av 1976 § 12-4 CHS Electronics AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Sundal Collier & Co AS (advokat Cato Schiøtz)

Endringslikning etter skjønn

18.12.2000, 2000/25, sivil sak, anke Likningslova § 9-5 nr. 1 a jf. § 8-2 nr. 1 Gunvor Kristiansen (advokat Terje Sverdrup Mår) mot Staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Arne Haavind)

Arbeidsgiver etter virksomhetsoverdragelse

21.12.2000, Sivil sak lnr. 54B/2000, nr. 362/1999 Arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 Oslo kommune (Kommuneadvokaten v/advokat Einar Gitlestad) mot 1. Jan M. Andersen m.fl. Hjelpeintervenienter: 1, Norsk Kommuneforbund og 2. Miljøtransport fagforening (avd. 716 av NKF) (advokat Einar

Ekspropriasjonserstatningsloven

12.12.2000, Sivilsak lnr. 52B/2000, nr. 359/1999 Ekspropriasjonserstatningsloven § 9 Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Over Chr. Lyngholt) mot 1. Anne Sylvi Garshol m.fl. (advokat Ståle Myhre) og 2. Befalsborettslaget AL (advokat Fridtjof B. Sigmond)

Erstatning for fall i alpinbakke

08.12.2000, Sivil sak nr. 332/1999, lnr. 51B/2000 Skadeserstatningsloven § 2-1 Margareth Cecilie Thomassen mot Storebrand Skadeforsikring AS

Gjennomskjæring i skatteretten

28.11.2000, 2000/315, sivil sak, anke Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 med tilhørende forskrift 19. november 1999 A mfl. (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Telemark fylkesskattekontor (Advokat Bjørn Nærum)

Bortfall av reglar i fiskeriavtale

29.11.2000, Sivil sak nr 277/1999, lnr 44/2000 Saltvassfiskelova §§ 42, 43 og art. 16, fikseriavtalen Noreg/Storbritannia Lancella Ltd. (advokat Svein Kr. Arntzen) mot Sigv. Bertnsen m.fl. (advokat Gunnar Nerdrum)

Bilansvarsloven - forholdet til EØS-direktiv.

16.11.2000, Sivilsak nr. 55/1999, lnr. 49B/2000. Bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b. Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Emil Bryhn) mot Veronika Finanger (Advokat Erik Johnsrud) Rt-2000-1811

Utuktig omgang - smittet barn med kjønnssykdom.

03.11.2000, Sak nr. 2000/537, straffesak, anke. Straffeloven §§ 195 første og annet ledd og 207 (før endringer ved lov 11. august 2000 nr. 76). A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Sundet)

KRL-fagets stilling i skolen

22.08.2000, 2000/1533, sivil sak, anke Opplæringsloven § 2-4, EMK, FN-konvensjonen (SP) Human-Etisk Forbund m.fl. mot Staten v/Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet

Promillekjøring

22.06.2000, sak nr. 2001/173, straffesak, ank Vegtrafikkloven § 22 første ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Anne Grøstad) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Grovt ran gav strengare straff

22.11.2000, 2000/567, straffesak, anke Strl § 267 jf. § 268, strl § 166 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat John Chr. Elden)

Svindel - falske fakturaer

22.11.2000, 2000/779, straffesak, anke Straffeloven § 270, § 271 og § 317 A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Håvard Holm)

Odel - odlingsjord

27.10.2000, 360/1999 Odelsloven § 23 jf. § 1, odelsloven § 21 Sverre Kr. Sørskår mot Knut Sørskår

Arbeidsgivaravgift - innleigde konsulentar

05.12.2000, 2000/116, sivil sak, anke Folketrygdlova § 16-3 første ledd Fabcon AS (advokat Arne Schanche Olsen) mot Staten v/Hordaland fylkesskattekontor (advokat Rolf Bech-Sørensen)

Beskatning av aksjegevinst som fordel ved arbeid

02.11.2000, Sivil sak lnr. 47B/2000, nr. 373/1999 Skatteloven § 42 1. Arne Mo (Advokat Ernst Ravnaas) mot Staten v/Oslo likningskontor (Advokat Per Sandvik), 2. Staten v/Oslo likningskontor mot Arne Mo

Fremførbart underskudd - skatteloven.

01.11.2000, Sak nr. 2000/27, sivil sak, anke. Skatteloven av 1911 § 53 første ledd fjerde punktum. AS Dolsøy (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Møre og Romsdal fylkesskattekontor (Advokat Helge Aarseth)

Arbeidsgivers styringsrett.

24.10.2000, Sivil sak nr. 346/1999, lnr 46B/2000. Arbeidsmiljøloven § 46. X kommune (advokat Per Kristian Knutsen) mot 1. A og 2. B (advokat Håkon Helle)

Uaktsomt bildrap.

11.10.2000, Sak nr. 2000/561, straffesak, anke. Straffeloven § 239 første straffalternativ, vegtrafikkloven § 3 første ledd jf. § 31. A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Kst. statsadvokat Arild Dommersnes).

Erstatning ved tap av reinbeite.

05.10.2000, Sivilsak lnr. 40/2000, nr. 331/1999 Vassdragsloven §§ 104-105, jf. § 106 Kemi-gruppen (Advokat Trygve Honne)mot Alta Kraftlag AL (Advokat Stein Erik Stinessen)

Gyldighet av ektepakt

26.09.2000, 2000/272, sivil sak, anke Ekteskapsloven § 46 annet ledd og avtaleloven § 36 A (advokat Per Racin Fosmark) mot B (advokat Karsten Gjone)

Narkotikaforbrytelse

26.09.2000, 2000/206, straffesak, anke straffeloven § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd A (advokat Benedict de Vibe) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bente B. Roshauw)

Skatterett

22.09.2000, Sivilsak lnr. 39/2000, nr. 310/1999 Skatteloven § 44 første ledd bokstav d og § 54 annet ledd. Brødrene Dahl AS (Advokat Ulf Werner Andersen) mot Staten v/Sør-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen)

Vald og truslar - Straffutmåling

20.09.2000, Sak nr. 2000/623, straffesak, anke Straffelova § 229, § 228, § 227 m.v. A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (Kst. statsadvokat Arild Dommersnes)

Snøscooterkjøring i utmark

15.09.2000, 2000/80 og 2000/81, straffesaker, anke motorferdselsloven 10. juni 1977 nr. 82 § 12 jf. § 3 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Fause) mot 1. A og 2. B (Advokat Ole A. Bachke jr.)

Reglane om køyretid - døgnkvile

15.09.2000, 2000/79, straffesak, anke Straffelova § 48 a og vegtrafikklova § 31, jf. §§ 13 og 21 Den offentlege påtalemakta (Førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat Helge Kittilsen)

Straffutmåling - narkotika

06.09.2000, nr. 2000/254, straffesak, anke Straffeloven §§ 162 og 28 a A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Aktor: statsadvokat Morten Yggeseth)

Promilleprogram - omgjøring av betinget dom

01.09.2000, nr. 2000/156, straffesak, anke straffeloven § 54 nr. 2 A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Aktor: kst. statsadvokat Arild Dommersnes

Prioritet av salgspant

31.08.2000, skriftlig sak nr. 330/1999, lnr. 44B Panteloven § 3-4 Sparebanken NOR (advokat Jan Fougner) mot Lena Maskin AS (advokat Per Sandvik)

Erstatningskrav - løsemiddelskade

30.08.2000, Sivilsak nr. 379/1999, lnr. 38/2000 Yrkesskadeforsikringsloven §§ 15 og 21 Yrkesskadeforsikringsforeningen (Advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot A (Advokat Philip Blom)

Utradisjonelle etterforskningsmetoder - provokasjon

04.07.2000, Straffesak snr. 69/1999, lnr. 38B/2000 Straffeloven § 162 første og annet ledd jf. femte ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Helge J. Kaasbøll) mot 1. A (Forsvarer: advokat Morten Kjensli) og 2. B (Forsvarer: advokat Ole Petter Drevland)

Daglig omsorg

30.06.2000, Sivilsak nr, 268/1999, lnr. 37/2000 Barneloven § 35 a første ledd kf. § 34 tredje ledd fjerde punktum A (Advokat Per Flatabø) mot B (Advokat Else Bugge Fougner)

Vedtak om bruk av forkjøpsrett

28.06.2000, Sivilsak nr. 171/1999, lnr. 35/2000 Konsesjonsloven § 2 Arvid Hauge (Advokat Olav Felland) mot Staten v/Landbruksdepartementet (Kst. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Inhabilitet

27.06.2000, Sivilsak nr. 338/1999, lnr. 33B/2000. Domstolloven § 108, A (Advokat Anders Folkman) mot Staten v/Sosial- og helsedepartementet (Regjringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung).

Ansvarsforsikring for rettslig ansvar.

27.06.2000, Sivilsak nr. 308/1999, lnr. 34B/2000. Fal. § 7-6. Vesta Forsikring AS (Advokat Knut Søraas) mot Den norske Bank ASA (Advokat Hilde J. Vihovde).

Pantelova.

27.06.2000, Skriftleg sak, kjæremålssak jnr. 406/1999, lnr. 33/2000. Pantelova § 4-3 tredje ledd, jf. § 3-2. Sparebanken NOR (Advokat Stig B. Andersen) mot 1. Bente Ottershagen og 2. Mimi Rønning (Advokat Trond Skyberg).

Promillekøyring til sjøs.

26.06.2000, Straffesak snr. 5/2000, lnr. 32B/2000. Lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 33 jf. § 37, Påtalemakta (Aktor: Førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer) mot A (Forsvarar: Advokat Hans Stenberg-Nilsen).

Promillekontroll - utåndingsprøve.

26.06.2000, Straffesak snr. 44/1999, lnr. 31B/2000. Vegtrafikkloven § 22 første ledd. Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Yngve Johs. Andersen) mot A (Forsvarer: advokat Dag Brathole).

Yrkesskadedekning.

23.06.2000, Sak nr. 2000/60, sivil sak, anke. Lov om folketrygd av 28.februar 1997 nr. 19 § 136. Staten v/Rikstrygdeverket (Regjeringsadvokaten v/advokat Morten Goller) mot Vibeke Bråthen (Advokat Knut Boehlke).

Feiltreff - overlagt drap

20.06.2000, Sak nr. 2000/332, straffesak, anke Straffeloven § 233 Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Olav Helge Thue) mot A (Advokat John Christian Elden)

Etteroppgjør etter odelsloven.

14.06.2000, Sivilsak nr. 349/1999, lnr. 32/2000. Odelsloven § 57. Odd Fekene m.fl. (Advokat Rolf B. Nybakk) mot Erik Fekene (Advokat Wilfred Rohde Garder).

Alvorleg fartsoverskriding

08.06.2000, nr. 2000/273, straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31, 1. ledd, jf. § 5 1. ledd A (Advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta

Aksjonær ønsket AS oppløst

08.06.2000, Sivilsak nr. 278/1999, lnr. 27B/2000 Aksjeloven av 1976 § 13-3 Inco AS (Advokat Nils-Henrik Petterson) mot AS Matador (Advokat Helge R. Strøm)

Disprilsaken

02.06.2000, Sivilsaknr. 219/1999, lnr. 31/2000 Foreldelsesloven § 9 A (Advokat Karoline Henriksen) mot Reckitt & Colman Products Ltd. (Advokat Harald Hjort)

Narkotika - straffutmåling

31.05.2000, Straffesak snr. 4/2000, lnr. 30/2000 Straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Edward Dahl) mot A (Forsvarer: advokat Harald Stabell)

Prisen for konsesjonskraft.

23.05.2000, Sivilsak nr. 166/1999, lnr. 26B/2000 Vassdragsreg. § 12 nr. 15 Oslo Energi Produksjon AS (Advokat Helge Olav Bugge) mot Hol kommune (Advokat Kristin Bjella)

Promillekjøring på ferjedekk

18.05.2000, Straffesak snr. 9/2000, knr. 25B/2000 Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd m.fl. Påtalemakta (Aktor: Statsadvokat Bente B. Roshauw) mot A (Forsvarar: Advokat Arne Meltvedt)

Likningsloven - forholdet til psykologars teieplikt.

16.05.2000, Sivilsak nr. 313/1999, lnr. 28/2000 Likningsloven § 4-10 Knut Valsø, Hjelpeintervenient: Norsk Psykologforening (Advokat Roar Bjerknes) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Hanne Inger Bjurstrøm).

Skjønnslikning etter likningsloven - goodwill, verdi.

16.05.2000, Sivilsak nr. 319/1999, lnr. 27/2000 Likningsloven § 8.1 og skatteloven § 54 1. Harald Paulsen og 2. Mercturn AS (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Wenche Elizabeth Arntzen)

Skatteloven - arbeidstakeres aksjekjøp

11.05.2000, Sivilsak nr. 199/1999, lnr. 24B/2000 Skatteloven av 1911 § 42 første ledd Oddvar Egelandsdal m.fl. (Advokat Per Jan Selmer) mot Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Advokat Per Sandvik)

Banks erstatningsansvar for finansiell rådgivning.

27.04.2000, Sivilsak nr. 64/1999, lnr. 26/2000 Domstolloven § 38, foreldelsesloven § 3 nr. 1 Den norske Bank ASA (Advokat Gunnar Sørlie) mot 1. Ideal Eiendom AS og 2. Trygve E. Nordby (Advokat Anders W. Færden)

Eiendomsskatt - by, ikke by.

26.04.2000, Sivilsak nr, 181/1999, lnr 23B/2000 Eigedomsskattelova § 3 Geir Claussen m.fl. (Advokat Knut Njøs) mot Sarpsborg kommune (Advokat Odd R. Tvedt)

Luganokonvensjonen - utenrettslig forlik.

25.04.2000, Kjæremålssak jnr. 344/1999, lnr, 21B/2000 Luganokonvensjonen artiklene 1, 6 (4) og 16 (1) (a) Mabel Jakobsen (Advokat Nils-Henrik Pettersson) mot 1. Bob Nilsen, 2. Heide K. Ask Sähle Nilsen (Advokat Yngve von Ahnem)

Aktiv dødshjelp

14.04.2000, Straffesak snr. 47/1999, lnr. 25/2000 Straffeloven § 233 første og annet ledd første punktum, jf. § 235 annet ledd, jf. § 47 Påtalemyndigheten (Aktor: Statsadvokat Marit Bakkevig) mot Christian Borch Sandsdalen (Forsvarer; Advokat Frode Sulland)

Stans i kontraktsfestet strømleveranse

14.04.2000, Sivilsak nr. 131/1997, lnr. 24/2000 Kjøpsloven § 27 nr. 1 m.fl. Fredrikstad Energiverk AS (Advokat Øyvind Kraft) mot Østfold Energi AS (Advokat Erik Samuelsen)

Særlige pensjonsforpliktelser

13.04.2000, Sivilsak nr. 304/1999, lnr. 19B/2000 Avtaleloven § 36 Jan G. Breivik (Advokat Arne Os) mot Oslobanken AS u.a. (Advokat Liv Torill Evenrud Kjeldsberg)

Nabostrid

13.04.2000, Sivilsak nr. 255/1999, lnr. 18B/2000 Hevdslova § 4 første ledd andre punktum Betzy Kjelsberg (Advokat Kristin Bjella) mot Sameiet Løvenskiold-Ullern (Advokat Gunnar Rohr Torp)

Konsesjonsavgift

28.03.2000, Sivilsak nr. 156/1999, lnr. 17B/2000 Industrikonsesjonsloven § 1, jf. § 2 fjerde ledd nr. 13 og § 5 fjerde ledd nr. 2 Staten v/Olje- og energidepartementet (Advokat Steinar Mageli) mot Vinje kommune og Tinn kommune (Advokat Inger-Johanne Lund), hjelpeintervenient: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (Advok

Personskadeerstatning etter biluhell

27.03.2000, Sivilsak nr. 336/1998, lnr. 22/2000 Skadeserstatningsloven §§ 3-1 og 3-2 Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Wenche Flavik) mot Anne-Lise Kåsa (Advokat Erik Johnsrud)

Utleggsforretning - ubetalt skatt

27.03.2000, Kjæremålssak jnr. 337/1999, lnr. 21/2000 Skattebetalingsloven § 48 nr. 5 tredje punktum Sandvedbygget AS (Advokat Geir Jøsendal) mot Staten v/kemneren i Sandnes (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen)

Pengeforfalskning

24.03.2000, Straffesak snr. 10/2000, lnr. 16B/2000 Straffeloven § 174 første ledd, § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd og § 183 Påtalemyndigheten (Aktor: kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (Forsvarer: advokat Berit Reiss-Andersen)

Nakkesmerter etter bilsammenstøt

17.03.2000, Sivilsak nr. 276/1998, lnr. 15B/2000 Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Svein Jøsang) mot A (Advokat Per Erik Bergsjø)

Oppreisningskrav hjemvist til lagmannsretten

14.03.2000, Straffesak snr. 8/2000, lnr. 20/2000 Straffeprosessloven § 434 Påtalemyndigheten (Aktor: Førstestatsadvokat Monica Hansen Nylund) mot A (Forsvarer: Advokatg Ole A. Bachke jr.)

Grunnlaget for etterberegning av merverdiavgift

09.03.2000, Sivilsak nr. 182/1999, lnr. 14B/2000 Merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr. 2 Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung) mot Vest Kontorutvikling AS (Advokat Kjetil Hardeng)

Grovt ran - straffutmåling

09.03.2000, Straffesak snr. 73/1999, lnr. 13B/2000 Straffelova § 267, jf. § 268 Påtalemakta (Aktor: statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (Forsvarar: advokat John Christian Elden)

Ny ankefrist etter rettet dom

08.03.2000, Kjæremålssak jnr. 347/1999, lnr. 18/2000 Domstolsloven § 154 første ledd, jf. tvistemålsloven §§ 156 og 157 1. Paul Ivar Briskelund, 2. Rita Østby Briskelund (Advokat Håkon Ø. Schiong) mot Horten Hus Indistrier AS (Advokat Eivind Bjøralt)

Amfetamin - erverv og omsetning

03.03.2000, Straffesak snr. 2/2000, lnr. 17/2000 Straffeloven § 162 første og annet ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (Forsvarer: advokat John Chr. Elden)

Kjørte for fort - kjennelse opphevet

25.02.2000, Straffeanke, sak nr. 2000/37 Straffeprosessloven §§ 342 ledd nr. 3 og 343 første ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Marit Bakkevig) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Bae)

Pressens referat av forvaltningsvedtak

25.02.2000, Straffesak snr. 8/1997, lnr. 12B/2000 Straffeloven kap. 23, EMK artikkel 10 A og B (Advokat Per Danielsen) mot C m fl. (Advokat Pål W. Lorentzen)

Merverdiavgiftsloven

23.02.2000, Sivilsak nr. 207/1999, lnr. 11B/2000 Merverdiavgiftsloven § 16 nr. 5 Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS (Advokat Arne Meltvedt) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Johnny Johansen)

Dødsulykke med motorsykkel

23.02.2000, Sivilsak nr. 93/1999, lnr. 10B/1999 Skadeserstatningsloven § 2-1 Aktiv Forsikring AS (Advokat Svein Jøsang) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Richard Saue)

Endringsligning - utløp ettårsfrist

22.02.2000, Sivilsak nr. 218/1999, lnr. 14/2000 Ligningsloven § 9-5 nr. 2 bokstav a Rolf Sørjordet (Advokat Werner Forr Nystuen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Bergljot Webster)

Arbeidsgivers ansvar for tap

14.02.2000, Sivilsak nr. 213/1999, lnr. 12/2000 Skadeserstatningsloven §§ 2-1 og 5-1 Den norske Bank ASA (Advokat Erik J. Sandene) mot Zürich Protector Forsikring AS (Advokat Sven Eriksrud)

Avhendingsloven - salg av eiendom

10.02.2000, Sivil sak nr. 248/1999, lnr. 11/2000 Avhendingsloven §§ 4-12 og 4-14 Torbjørn Lømsland(adv. Kai Knudsen) mot Eivind Rasch (adv. Bernt Albert)

Straffutmåling - HIV-smitte

08.02.2000, Straffesak snr. 62/1999, lnr. 10/2000 Straffeloven § 155 Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Jan H. Dahle) mot A (Forsvarer: advokat Harald Stabell)

Taushetsplikt etter rettsmeklingsmøte

08.02.2000, Sivilt kjæremål 2000/48 (Datert 21. januar 2000) Tvistemålsloven § 99a, rettsmeglingsforskriften § 4 fjerde ledd Rune Berntzen v/adv. Jan Tennøe mot Thor Martin Dalhaug v/adv. Jan A. Pedersen

Vold mot offentlig tjenestemann - straffutmåling

04.02.2000, Straffesak snr. 3/2000, lnr. 9/2000 Straffeloven §§ 127 første ledd første straffalternativ og 228 første ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Bae)

Foreldreansvar - barneloven

01.02.2000, Sivilsak nr. 236/1999, lnr. 8/2000 Barneloven § 35 tredje ledd jf. § 34 tredje ledd og barneloven § 43 A (Advokat Annette Janicke Musæus) mot B (Advokat Berit Reiss-Andersen)

Løysemiddelskade - yrkesskadeforsikring

24.01.2000, Sivilsak nr. 256/1999, lnr. 8B/2000 Yrkesskadeforsikringsloven § 21 Leif Helge Iversen (Advokat Erik Bryn Tvedt) mot 1. Storebrand Skadeforsikring AS, 2. Bjørvik Malerservice AS (Advokat Kjetilt Mellum)

Opplysningsplikt ved teikning av gjeldsforsikring

24.01.2000, Sivilsak nr. 187/1999, lnr. 7B/2000 Forsikringsavtaleloven § 13-1, jf. § 13-2, jf. § 13-4 andre ledd Vital Forsikring ASA (Advokat Henning Hauso) mot Enok Riksfjord (Advokat Sven Haraldsen)

Erstatning ved kontraktsbrot

24.01.2000, Sivilsak nr. 222/1999, lnr. 7/2000 Tvistemålsloven § 384 annet ledd nr. 2 SP Maskin AS (Advokat Kjetil Krokeide) mot Mine & Quarry Equipment International Ltd. (Advokat Erik Samuelsen)

Alkoholreklame på idrettstøy

21.01.2000, Sivilsak nr. 193/1999, lnr. 6/2000 Alkoholloven § 9-2 første ledd jf også forskriftene gitt i medhold av denne bestemmelsens annet ledd Staten v/Sosial- og helsedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen) mot AS P. Ltz. Aass og Hansa Borg Bryggerier ASA, hjelpeintervenient: Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris Forening

Valdtekt med samleie og fotografering av medvitslause kvinner

18.01.2000, Straffesak snr. 72/1999, lnr. 6B/2000 Straffelova § 35 b, § 193 første ledd første straffalternativ, § 229 første ledd jf. § 193 første ledd andre straffalternativ Påtalemakta (Aktor: statsadvokat Kjetil Omholt) mot A (Forsvarar: advokat Arne Meltvedt)

Domstollova - inhabilitet

18.01.2000, Straffesak snr. 60/1999, lnr 5B/2000 Domstollova § 108 Påtalemakta (Aktor: kst. statsadvokat Jan Glent) mot Aftenposten AS (Forsvarar: advokat Cato Schiøtz)

Sikringsfullmakta til lagmannsretten

18.01.2000, Straffesak snr. 65/1999, lnr. 5/2000 Straffeloven § 229, jf. § 230 m.fl. Påtalemakta (Aktor: statsadvokat Rol Strøm) mot A (Forsvarar: advokat Frode Folkestad)

Domstolloven - inhabilitet

07.01.2000, Straffesak, snr. 67/1999, lnr. 4B/1999 Domstolloven §§ 106 nr. 7 og 108 Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Edward Dahl) mot A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Knivbruk i håndgemeng

07.01.2000, Straffesak snr. 70/1999, lnr. 3/2000 § 229 annet straffalternativ, jf. §§ 232 og 230 Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Base)

Til toppen