Avgjørelser 2001

Alle avgjørelser

Straffutmåling - forsøk på voldtekt

20.12.2001, 2001/1335, straffesak, ank § 192 og § 6 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Utskriving fra tvungent psykisk helsevern

16.11.2001, 2001/621, sivil sak, anke Psykisk helsevernloven § 3-3 A (advokat Lorentz Sravrum) mot Staten v/Sosial- og helsedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig)

Ulykkes- og sykeforsikring

13.11.2001, 2001/158, sivil sak, anke Forsikringsavtaleloven § 18-5 annet ledd A (advokat Svein Duesund) mot Vesta Forsikring (advokat Ivar Holst)

Fasting Torgersen-saken

28.11.2001, 2000/1148, straffesak, kjæremål §§ 192, 233, 148, 62 Fredrik L. Fasting Torgersen mot Den offentlige påtalemyndighet

Søksmålskompetanse

23.11.2001, 2001/202, sivil sak, kjæremål Tvistemålsloven § 54 Veivesenets Arbeiderforening (advokat Einar Stueland) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Einar Gitlestad)

Oppbevaring av hasj

27.11.2001, 2001/637, straffesak, anke Straffeloven § 59 A (advokat Jon Christophersen) mot Påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Frådragsrett for meirverdiavgift.

23.11.2001, 2001/199, sivil sak, anke Meirverdiavgiftsloven § 21 og investeringsavgiftsloven § 3 første og tredje Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marianne Olssøn) mot Concrete Platforms Holding AS (advokat Ulf Werner Andersen)

Narkotika og helerier

05.12.2001, 2001/822, straffesak, anke Straffeloven § 64 første ledd A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffutmåling - Voldtekt mot 10-åring

18.12.2001, 2001/972, straffesak, anke Straffeloven §§ 192 og 195, begge første ledd første straffalternativ A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn K. Soknes)

Narkotika - Medvirkning til oppbevaring

18.12.2001, 2001/931, straffesak, anke Straffeloven § 162 første og annet ledd, jf. femte ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Leie av Dyna Fyr

18.12.2001, 2000/1430, sivil sak, anke Havneloven § 17 sjette ledd siste punktum Preco AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Oslo kommune (kommuneadvokaten v/advokat Nina Ramstad Aatlo)

Advokats erstatningsansvar

20.12.2001, 2000/1203, sivil sak, anke A (advokat Per Danielsen) mot --- Heis & Elektro AS (advokat Anders Chr. S. Ryssdal)

Føretaksstraff for medieføretak

01.11.2001, 2001/426, straffesak, anke Straffelova § 48 a og § 48 b Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Inger Marie Sunde) mot X (advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Eiendomserverv ved alders tids bruk

05.10.2001, Lnr. 5B/2001, nr. 340/1999 Grunneiere og rettighetshavere i Manndalen, under gnr. 29-35 i Kåfjord kommune (advokat Christian B. Hjort mot Staten v/Landbruksdepartementet (advokat Steinar Magel)

To saker: Preferansekapital - Skattepliktig fordel?

27.06.2001, sak nr. 2000/1064, sivil sak, anke og sak nr. 2000/1066, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 §§ 42, første ledd og 53 første ledd femte punktum Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung) mot Christiania Bank og Kreditkasse ASA (advokat Harald Willumsen) og Staten v/Sentralskattekontor

Skattlegging av aktiv eigars personinntekt i aksjeselskap.

18.06.2001, sak nr. 2000/887, sivil sak, anke Skatteloven § 60, jf. § 61 A (advokat Øystein Andreas Sverre - til prøve) mot Staten v/Akershus fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Bortfall av bruksrett i bygdeallmenning

09.02.2001, Sak nr. 2000/301, sivil sak, anke bygdeallmenningsloven § 2-6 Gran Almenning v/styrets formann (advokat Johs. Thallaug) Norsk Allmenningsforbund v/styret (hjelpeintervenient) (advokat Johs. Thallaug) mot Terje Brænden m.flere (advokat Håkon Ø. Schiong)

Bevisvurderingen under skyldspørsmålet - straffutmåling

11.06.2001, sak nr. 2001/257, straffesak, anke Straffeprosessloven §§ 322, 294, 297 1. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Arild Dommersnes) 2. Den offentlige påtalemyndighet mot A

Drosjeran - straffutmåling

01.06.2001, Sak nr. 2001/364, straffesak, anke strl. § 268, 1. og 2. ledd, jf. § 267m.fl. , våpenloven § 33, legemiddelloven § 31 2. ledd m.fl Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Kjøp og sal av hasj

23.05.2001, sak nr, 2001/221, straffesak, anke Straffeloven § 162 første leden A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal)

Krav om skifte av uskifta bo

23.05.2001, sak nr. 2000/1471, sivil sak, anke Arveloven § 21 andre leden A (advokat Arne Meltvedt) mot C (advokat Lars A. Christensen)

Påkjørsel i fotgjengerfelt

23.03.2001, Sak nr. 2000/1100, straffesak, anke Vegtrafikkloven § 3 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Kr. Soknes)

Politimesters ankekompetanse

10.01.2001, 2000/1249, straffesak, anke Straffeprosessloven § 68 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Uaktsomt drap ved føring av fritidsbåt

12.01.2001, Sak nr. 2000/894, straffesak, anke Straffeloven §§ 239 og 422 A (advokat Frode Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Gyldighet av oppsigelser- flyttbar plattform i Nordsjøen

19.01.2001, 2000/112, sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven § 60 nr. 1, sjømannsloven § 19 nr. 1 femte ledd KS Rasmussen Offshore AS (advokat Geir Even Asplin), Norges Rederiforbund (hjelpeintervenient) (advokat Viggo Bondi) mot Freddy Alfshus m.fl. (advokat Håkon Helle)

Skatterett - proforma

07.02.2001, Sak nr. 2000/949, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 58 og §59 Staten v/Hordaland fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik) mot 1. Media Bergen AS og 2, Media Bergen Annonser AS (advokat Dag Steinfeld)

Påkjørsel med traktor - dødsulykke

23.01.2001, Sak nr. 2000/1259, straffesak, anke Straffeloven § 239 - vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stig-Ole Haug) mot A (advokat Ole A. Bachke jr.)

Kontraktsfortolkning - husleie

30.01.2001, Sak nr. 2000/631, sivil sak, anke Leiekontrakten § 8 Bikes & Boards Grünerløkka AS (advokat Jan Benjamin Rødner) mot Torshovgaten 5 ANS (advokat Gunnar Rohr Torp)

Regulering av årlig festeavgift

30.01.2001, Sak nr. 2000/584, sivil sak, anke Tomtefesteloven av 1975 § 14 annet ledd jf. § 13 Stig Madsen (advokat Rolf Husebø) mot Helga Søreide (advokat Magne Revheim)

Arbeidsmiljøloven - straffutmåling

23.01.2001, Sak nr. 2000/1255, straffesak, anke Arbeidsmiljøloven § 85 første og andre ledd Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Rune B. Hansen) mot A (advokat Ole A. Bachke jr.)

Narkotika - straffutmåling

26.01.2001, Sak nr. 2000/1333, straffesak, anke Straffeloven § 162 første ledd, jf. femte ledd m.fl. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Arild Dommersnes)

Borgarlege rettskrav i straffesak

30.01.2001, Sak nr. 2000/1310, straffesak, anke Avtaleloven § 29 A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Ole Bjarne Hagen)

Inngangsverdien av aksjar som var realiserte med tap

31.01.2001, Sak nr. 2000/893, sivil sak, anke Selskapsskatteloven 20. juli 1991 nr. 65 § 5-2 jf. § 5-3 nr. 2 (vidareført i skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 § 10-31 annet ledd ) Kjell Olav Espeland (advokat Per T. Sekse) mot staten v/Rogaland fylkesskattekontor (regjeringsadvokaten v/advokat Morten Goller)

Straffutmåling - korrupsjon

13.02.2001, Sak nr. 2000/355 og sak nr. 2000/356, straffesak, anke Straffeloven §§ 275 jf. 276 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Stoltenberg) mot A (advokat Odd Rune Torstrup og A mot Den offentlige påtalemyndighet og Den offentlige påtalemyndighet mot B (førstestatsadvoka

Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven

16.02.2001, Sak nr. 2000/514, sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven kapittel XII A Olderdalen Ambulanse AS (advokat Einar Østerdahl Poulsson) mot Paul Mo og Sigmund Dalvik (advokat Elisabeth S. Grannes)

Er aksjer mot symbolsk vederlag realisasjon

23.02.2001, Sak nr. 2000/626, sivil sak, anke Selskapsskatteloven § 5-2, nå skatteloven § 10-31 jf. § 9-2 Staten v/Oslo ligningskontor (kommuneadvokat Hans Bendiksby) mot A (advokat Morten Wishman)

Likningslova - verdien på goodwill

04.05.2001, sak nr. 2000/1214, sivil sak, anke Likningslova § 8-1 nr. 1 tredje punktum A AS (advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Nordland fylkesskattekontor (advokat John Steen Holm)

Arbeidstids begynnelse og slutt

21.03.2001, Sak nr. 2000/868, sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven § 46 nr. 1 Den norske stats oljeselskap a.s (advokat Lars Holo) mot Arvid Færaas m.fl. (advokat Hans Chr. Monsen) og Hans Marius Saltveit m.fl. (advokat Jan Ohldieck)

Skyldfordeling etter skipssammenstøt

14.03.2001, Sak nr. 2000/400, sivil sak, anke Sjøloven § 161 sammenholdt med sjøveisreglene Rogaland Trafikkselskap AS (advokat Knut Søraas) mot If Skadeforsikring NUF og Vitin AS (advokat Erik Blaker)

Registrering av DNA-profil

19.03.2001, Sak nr. 2001/3, straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 160 a A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Straffutmåling - utuktig omgang med barnebarn

20.03.2001, Sak nr. 2000/1502, straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og § 207 første ledd første straffalternativ A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)

Straffutmåling voldtekt og dommerhabilitet

20.03.2001, Sak nr. 2001/10, straffesak, anke Domstolloven § 108, straffeloven § 192 første ledd A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Hjemmel for å innhente opplysninger fra strafferegisteret.

23.03.2001, Sak nr. 2000/793, sivil sak, anke Skadeserstatningsloven §§ 3-5 og 3-6, strafferegistreringsloven § 8, jf. § 7 annet ledd og strafferegistreringsforskriften § 12 og EMK artikkel 13, jf. artikkel 8 A (advokat Jan Mathys Truyen) mot staten v/Justisdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen)

Bortfall av virkesrett i statsallmenning

19.03.2001, Sak nr. 2000/1146, sivil sak, anke Statsallmenningsloven § 2-6 første ledd nr. 1 bokstav b Staten v/Landbruksdepartementet (Regjeringsasdvokaten v/advokat Johnny Johansen) mot Jan Inge Leraand (advokat Knut Røstum)

Krav om skadebot mot fagforening

03.04.2001, Sak nr. 2000/618, sivil sak, anke boikottloven § 4 Midtnorsk Transportarbeiderforening (advokat Hans Chr. Monsen) Hjelpeintervenient: Norsk Transportarbeiderforbund) (advokat Hans Chr. Monsen) mot Tollpost-Globe AS (advokat Erik C. Aagaard)

Straffeprosess - saksbehandling

04.04.2001, Sak nr. 2000/1441, straffesak, anke straffeloven § 233 første og annet ledd mv. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Inger Wiig) mot A (advokat John Christian Elden)

Uriktig bruk av bilbelte

18.04.2001, Sak nr. 2000/1336, straffesak kjæremål Vegtrafikkloven § 31 a, jf. vegtrafikkloven § 23 a. A (advokat Louis Anda jr.) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (assisterende regj.advokat Tolle Stabell)

Utuktig omgang med barn under 14 år

09.05.2001, Sak nr. 2001/193, straffesak, anke Straffeprosessloven § 294 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Spørsmålet til lagretten

27.04.2001, sak nr. 2000/1510, straffesak, anke Straffeloven §§ 192 - 196 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge Olav Thue)

Straffutmåling - forsøk på forsettlig drap

10.05.2001, sak nr. 2001/55, straffesak, anke Straffeloven § 233 første ledd jf. § 49 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Erstatning for eiendom regulert til friområde

10.05.2001, sak nr. 2000/1054, sivil sak, anke ekspropriasjonserstatningsloven § 5 Bjørn Håland Johnsen og Eli Brit Kongelbæk (advokat Hilde Vale) mot Porsgrunn kommune (advokat Johan Henrik Frøstrup)

Innførsel av hasj og amfetamin

15.05.2001, sak nr. 2001/309, straffesak, anke Straffeloven § 162 og legemiddelloven A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Inger Marie Sunde)

Straffeprosess - innførsel av narkotika

23.05.2001, sak nr. 2001/163, straffesak, anke Straffeprosessloven § 91 og uskuldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2. A (advokat Tor Erling Staff) mot Den offentlege påtalemakta (advokat Kristian Nicolaisen)

Promillekjøring

22.06.2001, sak nr. 2001/173, straffesak, anke Vegtrafikkloven § 22 første ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Anne Grøstad) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Eigedomsretten til prøvetrykk av frimerke

27.06.2001, sak nr. 2000/1487, sivil sak, anke Postloven av 29, november 1996 § 7 og åndsverkloven § 25 Posten Norge BA (advokat Arne Ringnes) mot Knut Løkke-Sørensen (advokat Jon Christophersen)

Bildrap - lovanvendelse.

28.06.2001, sak nr. 2001/255, straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Bakkevig) mot A (advokat Ole A. Bacchke jr.)

Pensjonsordning for sykepleiere

29.06.2001, sak nr. 2000/826, sivil sak, anke Sykehusloven av 1969 § 1, foreldelsesloven § 2. Else M. Lund mfl. (advokat Erik Blaker) mot Drammen Røntgeninstitutt (advokat Fred Arne Gade)l

Narkotika blanda med druesukker

28.06.2001, 2001/215, straffesak, anke § 162 første ledd A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kari Lynne)

Orderud-saken

06.07.2001, 2001/855, straffesak, kjæremål Strl. § 233, § 227, straffeprosessloven § 172 Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland, Per Kristian Orderud mot Den offentlige påtalemyndighet

KRL-fagets stilling i skolen

22.08.2001, 2000/1533 sivil sak, anke Opplæringsloven §2-4, EMK, FN-konv. SP Human Etisk Forbund m.fl. - Staten v/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Gyldighet av to ligningsvedtak

30.08.2001, 2000/770, sivil sak, anke og 2000/772, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 42 første ledd jf. aksjeskatteloven § 8 Asbjørn Drevik (advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Christian Borge) og Drevik Trading AS (advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Fina

Omsyn ved godtaking av anbod

30.08.2001, 2000/1135, sivil sak, anke Anbodsrett jf. lov av 27. novenber 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser mv. Møre og Romsdal fylkeskommune (advokat Odd Larhammer) mot Andresen Arkitektkontor AS mfl. (advokat Brynjulf Næss)

Utuktig omgang - kjørelærer

22.08.2001, 22001/381, straffesak, anke Straffeloven § 198 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Omstøtelse i konkurs etter dekningsloven

20.09.2001, 2000/427, sivil sak, anke dekningsloven §§ 5-5 og 5-9 Kjell's Markiser AS, dets konkursbo (advokat Kristian Huser) mot Gjensidige NOR Sparebank (advokat Per Nyheim)

Erstatningsansvar ved alpin-skiulykke

05.10.2001, 2000/1447, sivil sak, anke skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 første punktum Strynefjellet Sommarski AS (advokat Per Norvald Sperre) mot Anne Hedevig Ly (advokat Knut Martin Andreassen)

Pensjonsrettigheter i arbeidsforhold

04.10.2001, 2000/1484, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 44 første ledd, bokstav k A (advokat Harald Arnkværn) mot Coop Svalbard BA (advokat Jan-Fredrik Rafen)

Krav om frådrag for forsikringspremie

11.10.2001, 2000/419, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 54 første ledd (skatteloven av 1999 § 13-1) Norsk Agip AS (advokat Christian Bruusgaard) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Skattlegging av samverkeføretak

01.10.2001, 2001/42, sivil sak, anke Skatteloven § 52-1 COOP NKL BA (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten v/advokat Ingolf Skaflem)

Underskuddsfremføring ved underhåndsakkord

13.11.2001, 2000/942, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 53 første ledd femte punktum Staten v/Senralskattekontoret for storbedrifter (advokat Ola Haugen) mot Skøyen Næringspark AS (advokat Trond Sanfelt)

Avgangsvederlag for handelsagent

06.11.2001, 2000/1503, sivil sak, anke Agenturloven § 28 Gunnar Olsen (advokat Svein Thalberg) mot Hunter Textile AS (advokat Carl A. Christiansen)

Inndragning av vinning i en narkotikasak

31.10.2001, 2001/831, straffesak, anke straffeloven § 34 A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Minerydder - ansettelsesforhold

09.11.2001, 2000/1241, sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven § 58 A nr. 1 a Gaute Ringvold (advokat Kjetil Edvardsen) mot Norsk Folkehjelp (advokat Arne Meltvedt)

Seksuell omgang med mindreårig

30.10.2001, 2001/468, straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd anndre straffalternativ A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Monaleg lekamsskade valda med øks

01.11.2001, 2001/955, straffesak, anke straffeloven § 229 tredje straffalternativ, jf. § 232 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arne Ingar Dymbe)

Lasermåling av bilhastighet

16.11.2001, 2000/1511, straffesak, anke § 31 første ledd, jf. § 6 annet ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Bakkevig) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Krav om skjevdeling

12.11.2001, 2001/120, sivil sak, anke § 59 første ledd A (advokat Tore Helliesen) mot B (advokat Per Bergstad)

Straffutmåling for innførsel av narkotika

09.11.2001, 2001/580, straffesak, anke strl. § 162 tredje, jf. første ledd A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Vold mot ektefelle

09.11.2001, 2001/875, straffesak, anke § 228 fjerde ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Yngve Johs. Andersen)

Til toppen