Avslag på patentsøknad - spørsmål om oppfinnelseshøyde og om saksbehandling i Patentstyret.

23.03.2001, Sak nr. 2000/1107, sivil sak, anke

Patentloven § 2 første ledd, styreloven 1910 § 9

Staten v/Nærings- ig handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot Norsk Hydro ASA (advokat Per Conradi Andersen)

Dommere: Aarbakke, Stang Lund, Utgård, Matningsdal, Holmøy

Norsk Hydro ASA søkte patent på anordning ved dreietårn til bruk på bore- eller produksjonsskip. Patentstyrets avslag ble begrunnet med at søknadsgjenstanden manglet oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Norsk Hydro tok ut stevning til Oslo byrett, som frifant staten.

Lagmannsretten, satt med fagkyndige meddommere, opphevet Patentstyrets kjennelse. Etter bevisførselen i lagmannsretten sammenholdt med patentsøknaden lest i sin helhet - patentkrav, patentbeskrivelse og tegninger - og korrespondanse under Patentstyrets saksbehandling, ble det lagt til grunn at det forelå en oppfinnelse som Norsk Hydro hadde rett til å få patent på. Høyesterett fant at Patentstyrets kjennelse ikke kunne kjennes ugyldig på patentrettslig grunnlag. Det som måtte være det oppfinneriske, var ikke kommet til uttrykk i patentkravene. Patentkravene kunne ikke med grunnlag i patentbeskrivelsen fortolkes slik at vilkåret i patentloven § 8 annet ledd om bestemt angivelse av søknadsgjenstanden kunne anses oppfylt. Derimot fant Høyesterett at Patentstyrets kjennelse måtte kjennes ugyldig på grunn av feil i saksbehandlingen. Avslagskjennelsen bygget på innvendinger mot patentkravet som ikke i tilstrekkelig grad hadde vært forelagt Norsk Hydro til eventuell uttalelse i den skriftveksling som hadde funnet sted, jf. styreloven 1910 § 9, patentloven § 16 og forvaltningsloven § 16. En rekke andre angrep på Patentstyrets saksbehandling førte ikke frem, blant annet en anførsel om mangelfull veiledning, jf. forvaltningsloven § 11.

Til toppen