Erstatning ved uberettiget avskjed

05.10.2001, 2001/113, sivil sak, anke

Arbeidsmiljøloven § 66 nr 5, nr 4.

A mot Dolphin AS

Dommere: Aasland, Lund, Bruzelius, Tjomsland, Smith

Saken gjaldt erstatning for uberettiget avskjed, jf. arbeidsmiljøloven § 66 nr. 5, i et tilfelle hvor retten hadde bestemt at arbeidsforholdet skulle opphøre fordi vilkårene for saklig oppsigelse forelå, jf. samme paragraf nr. 4 tredje punktum. A var ansatt hos Dolphin AS som subsea ingeniør med arbeid om bord på en flyterigg. Under hans ledelse av en arbeidsoperasjon inntraff et ganske alvorlig uhell som skyldtes uforsvarlig arbeidsledelse.

På grunn av dette og en tidligere episode hvor han hadde fått en advarsel, ble han meddelt avskjed med øyeblikkelig virkning. Han gikk til søksmål og krevde samtidig gjeninnsettelse i påvente av endelig dom, jf. arbeidsmiljøloven § 66 nr. 3, men dette kravet ble forkastet. Byretten fant avskjedigelsen gyldig, mens lagmannsretten kom til at den var skjedd med urette, men at vilkårene for saklig oppsigelse forelå. Den tilkjente ham erstatning for tapt lønnsinntekt i den avtalebestemte oppsigelsestid. Hans krav på ytterligere erstatning/oppreisning ble forkastet. Ankesaken for Høyesterett gjaldt erstatningsutmålingen. A hevdet at erstatningen skulle omfatte lønn for tiden frem til lagmannsrettens dom; dessuten krevde han erstatning for inntektstap ut over dette tidsrom og for ikke-økonomisk skade. Høyesterett fant at lagmannsrettens avgjørelse av kravet på erstatning for tapt lønnsinntekt fra Dolphin var riktig, men tilkjente A ytterligere kr 100 000 i erstatning for inntektstap og kr 50 000 for ikke-økonomisk skade.

Til toppen