Forbud mot dobbeltstraff - forhøyet tilleggsskatt.

19.01.2001, Sak nr. 2000/1219, straffesak, kjæremål.

EMK Tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 nr.1.

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Per Danielsen) og B (advokat Anders Chr. S. Ryssdal)

Dommere: Aasland, Rieber-Mohn, Skoghøy

Gulating lagmannsrett hadde - på tross av uttalelser i Bøhlersaken (lnr. 30B/2000) - avvist straffesak mot A og B med den begrunnelse at det ville være i strid med EMK Tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 nr. 1 (forbud mot dobbeltstraff) å straffe de to når det allerede var ilagt forhøyet tilleggsskatt.

Utvalget konkluderte med at lagmannsrettens kjennelse bygget på uriktig rettsanvendelse. Det er vist til artikkelens ordlyd, dens formål, hensikten med det dobbeltsporede reaksjonssystemet vi har, uttalelser i Bøhlersaken samt en dom fra Högsta Domstolen i Sverige avsagt 29. november 2000. Sistnevnte gjaldt samme problematikk som i herværende sak, og Högsta Domstolen konkluderte med at ilagt tilleggsskatt ikke hindrer en senere straffesak. Det ble også vist til EMDs avgjørelse i saken R.T mot Sveits (appl. no. 31982/96) hvor R.T. sin klage ble funnet "manifestly ill-founded". Utvalget avsa kjennelse med slutning gående ut på at de to straffesakene fremmes for lagmannsretten.

Til toppen