Krav om skadebot mot fagforening

03.04.2001, Sak nr. 2000/618, sivil sak, anke

boikottloven § 4

Midtnorsk Transportarbeiderforening (advokat Hans Chr. Monsen) Hjelpeintervenient: Norsk Transportarbeiderforbund) (advokat Hans Chr. Monsen) mot Tollpost-Globe AS (advokat Erik C. Aagaard)

Dommere: Rieber-Mohn, Dolva, Oftedal Broch, Utgård, Holmøy

Saken gjaldt krav fra ikke-streikerammet bedrift mot fagforening om erstatning av tap som følge av blokade av bedriftens tiltak for å begrense skadevirkningene av streik hos kontraktspart.

Under transportstreiken forsommeren 1998 ble blant andre en del av medlemmene i Midtnorsk Transportarbeiderforening (MNT) tatt ut i streik. Seks av disse var sjåfører i Elvrum Transport AS (ET), som kjørte på fast kontrakt som underleverandør for Tollpost- Globe (TG). Da streiken rammet ET, satte TG i verk mottiltak for å oppfylle sine kundeforpliktelser. Ett av tiltakene var å sørge for at det godset som ET vanligvis fraktet for TG fra Trondheim til TGs terminal i Steinkjer, ble returnert med jernbanen til Oslo og derfra fraktet med andre av TGs faste underleverandører til Steinkjer. Et annet var at fungerende daglig leder i ET, Stig Elvrum, selv tok containerflyttingen for TG i Trondheim. Begge disse mottiltak, og et tredje som ikke var omfattet av anken til Høyesterett, ble blokkert av fagforeningene på stedet, og partene kom til enighet om at MNT her spilte en sentral rolle. Blokadene var begrunnet i at TGs mottiltak ble oppfattet som streikebryteri. TG gikk til sak mot MNT for å få erstattet sitt tap som følge av blokadene, som TG betraktet som rettsstridig boikott. Trondheim byrett kom til at MNT var erstatningsansvarlig, men lempet på erstatningsbeløpet etter boikottlovens § 4 og fastsatte beløpet til 360 000 kroner. Frostating lagmannsrett stadfestet byrettens dom. Hovedspørsmålet for Høyesterett var om blokaden i Steinkjer var en rettsstridig boikott, eller om den var en rettmessig reaksjon på streikebryteri fra TGs side. Høyesterett kom til at det dreide seg om en ulovlig og erstatningsbetingende boikott. Som utenforstående og ikke-streikerammet måtte TG ha rett til å vareta sine egne interesser i den situasjon som var oppstått. Mottiltaket med engasjement av andre transportører fra Oslo til Steinkjer hadde streikerammede ET ingen økonomisk eller kontraktsmessig interesse av. Med utgangspunkt i 3 dommer av Arbeidsretten fra 1920-årene og senere samstemmig juridisk teori er gjeldende arbeidsrett klar. Bare hvis formålet er å støtte den streikerammede bedrift, eller iallfall hvis tiltaket klart skjer i denne bedrifts interesse, vil det kunne være tale om streikebryteri. Når det gjaldt blokaden av daglig leder Stig Elvrums kjøring, erkjente MNT for Høyesterett at det dreide seg om en rettsstridig og erstatningsbetingende boikott overfor ET, som blokaden var rettet mot, men ikke overfor TG som utenforstående. Høyesterett kom til at det må ha vært høyst påregnelig for MNT at den ulovlige boikott av Stig Elvrum var tapsbringende også for TG. På dette grunnlag hadde TG krav på erstatning etter boikottloven. Høyesterett stadfestet deretter lagmannsrettens dom.

Til toppen