Oppbevaring av hasj

27.11.2001, 2001/637, straffesak, anke

Straffeloven § 59

A (advokat Jon Christophersen) mot Påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Dommere: Oftedal Broch, Rieber-Mohn, Gussgard, Aarbakke, Dolva

A ble i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år for oppbevaring av 93 kg hasj. Han anket over straffutmålingen. Høyesterett nedsatte straffen til fengsel i fire år (dissens 3 - 2).

Flertallet uttalte at den mengden hasj som saken omfattet, tilsa en ubetinget fengselsstraff av betydelig lengde. Men under hensyntaken til at A hadde hatt en begrenset befatning med hasjpartiet, at det dreiet seg om ett enkelt tilfelle og at han ikke tidligere var straffedømt, ble straffen nedsatt til fengsel i fire år. Mindretallet stemte for at anken ble forkastet.

Til toppen