Oppbevaring og salg av heroin - straffutmåling

10.01.2001, sak nr. 2000/764, straffesak, anke

Straffeloven § 162

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot A (advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Dommere: Gussgard, Aarbakke, Frisak, Oftedal Broch, Gjølstad

A, hennes tidligere ektemann og hennes bror ble i byretten dømt for overtredelse av strl. § 162. Hun fikk en straff av fengsel i 4 år. Saken gjaldt i hovedsak oppbevaring og salg av heroin med en styrkegrad på ca. 50 %.

Hun anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten la for hennes vedkommende et noe annet saksforhold til grunn enn byretten. Retten fant at hun hadde stilt sin leilighet til disposisjon for oppbevaring av godt over 30-40 gram heroin og for den omsetning som de to andre hadde drevet. Hun hadde også tatt vare på ca. kr 100 000 av overskuddet og overført dette til utlandet via bank. Lagmannsretten fant at hun hadde forstått at det dreide seg om et solgt kvantum på minst 100 gram heroin. Hun var ikke selv misbruker. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 2 år, hvorav 1 år og 6 måneder ble gjort betinget. Det ble særlig lagt vekt på at hun hadde vært under innflytelse av de to andre, og at hun hadde aleneomsorgen for 3 barn og ventet det fjerde. Påtalemyndigheten anket for å få hele straffen gjort ubetinget, og anken ble tatt til følge. Høyesterett la vekt på det familiemessige avhengighetsforholdet, men uttalte at i alvorlige narkotikasaker kan ikke hensynet til omsorgen for barn tillegges så stor betydning. Fengsel i 2 år lå vesentlig lavere enn det straffen ville blitt uten de formildende omstendighetene, og det var ikke grunnlag for å gjøre noen del av straffen betinget.

Til toppen