Oppreisning i forbindelse med forsettlig drap

20.02.2001, Sak nr. 2000/300, sivil sak, anke

Skadeserstatningsloven § 3-5 annet ledd

A (advokat Arve Opdahl) mot B (advokat Tore Angen)

Dommere: Stang Lund, Frisak, Matningsdal, Lund, Holmøy

B ble dømt til fengsel i 9 år for forsettlig drap på C. Hans mor, A, ble tilkjent erstatning for lidt tap og 100 000 kroner i oppreisning. Påtalemyndigheten og B godtok byrettens dom. A anket, og lagmannsretten fastsatte oppreisningen til 150 000 kroner. A anket til Høyesterett og krevde oppreisning begrenset oppad til 500 000 kroner. B motanket og påsto oppreisningen fastsatt til 100 000 kroner.

Høyesterett fant at ved utmåling av oppreisning til de etterlatte i forbindelse med straffedom for forsettlig drap, ville det være vanskelig å gradere oppreisningsbeløpet ut fra handlingens objektive grovhet og skadevolderens skyld. De etterlattes subjektive opplevelse av krenkelsen og arten og omfanget av de påførte psykiske skadevirkninger ga heller ikke noe godt grunnlag for differensiering. Disse forhold talte for at oppreisning til foreldre som mister sine barn og eventuelt andre grupper av etterlatte, bør normeres. Dette innebar ikke at normen blir den samme for alle grupper. Høyesterett tok ikke standpunkt til om oppreisning til mindreårige og særlig små barn bør utmåles mer differensiert fordi barnet mister en omsorgsperson. Den normerte oppreisning må være veiledende, slik at retten kan fastsette et høyere eller lavere beløp når særlige forhold tilsier dette. Høyesterett fant at den normerte oppreisning for foreldre burde økes noe i forhold til tidligere underrettspraksis, og at den skjønnsmessig kunne settes til 120 000 kroner i saker om forsettlig drap. Forholdene i saken ga ikke grunnlag for en erstatning utover den normerte.

Til toppen