Påkjørsel i fotgjengerfelt

23.03.2001, Sak nr. 2000/1100, straffesak, anke

Vegtrafikkloven § 3

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Kr. Soknes)

Dommere: Matningsdal, Aasland, Stang Lund, Utgård, Holmøy

A var i forhørsretten idømt 21dager ubetinget fengsel for å ha kjørt på en fotgjenger i fotgjengerfelt med alvorlig personskade til følge. Påkjørselen skjedde etter mørkets frembrudd, men i oppholdsvær. A var godt kjent på stedet og veien var rett og oversiktlig. Veien var ca. 10 meter bred, og frem til fotgjengerfeltet var det lysmaster på begge sider av veien. Like etter fotgjengerfeltet var det en lysmast på veiens venstre side i As kjøreretning.

Skadelidte var en 82 år gammel mann som led av Parkinson og gikk med stokk. Han kom inn i fotgjengerfeltet fra As venstre side og var kommet 7-8 meter ut i feltet ved påkjørselen. Etter påkjørselen lå fotgjengeren på gaten 7,8 meter etter antatt treffpunkt. Bremsesporene hadde en lengde på 11,2 meter, og A forklarte at han hadde oppdaget fotgjengeren kort tid før påkjørselen uten at han kunne gi noen akseptabel forklaring på at han hadde oversett ham. Lagmannsretten hadde forkastet As anke, og hans anke til Høyesterett førte heller ikke frem. Høyesterett viste særlig til at det var tale om flere sekunders uoppmerksomhet på et sted hvor det var påkrevd med skjerpet oppmerksomhet. I en slik situasjon måtte det anvendes ubetinget fengsel selv om påkjørselen ikke hadde fått dødsfølge. I dommen drøftes forholdet mellom denne saken og flere tidligere avgjørelser om påkjørsel i fotgjengerfelt med dødsfølge. Dessuten knyttes det enkelte bemerkninger til forholdet mellom straffenivået ved forbrytelse mot straffeloven §§ 238 og 239 og de alvorligere overtredelsene av vegtrafikkloven § 3.

Til toppen