Pensjonsrettigheter i arbeidsforhold

04.10.2001, 2000/1484, sivil sak, anke

Skatteloven av 1911 § 44 første ledd, bokstav k

A (advokat Harald Arnkværn) mot Coop Svalbard BA (advokat Jan-Fredrik Rafen)

Dommere: Frisak, Oftedal Broch, Matningsdal, Stabel, Tjomsland

A ble i 1983 ansatt som bestyrer ved Store Norske Spitsbergen Kulkompanis brennevinsutsalg, Nordpolet, på Svalbard. A var ikke fagorganisert. Av As antagelsesbevis fremgikk at hun var ansatt på de vilkår som til enhver tid fulgte av tariffavtalen. Store Norske inngikk tariffavtale om en pensjonsordning som A ble omfattet av. Etter en endring 1990 var pensjonsytelsen på 66 % av pensjons-grunnlaget, det var adgang til å fratre ved fylte 60 år, men med mulighet til å fortsette i stillingen til 67 år.

Svalbardbutikken, som overtok vareomsetningen i Longyearbyen i 1989, innførte i 1990 en kollektiv pensjonsordning lik den Store Norske hadde for sine ansatte. Svalbard-butikken overtok virksomheten til Nordpolet i 1992. I den forbindelse ble As ansettelsesforhold overført fra Store Norske til Svalbardbutikken. Det forelå ikke tariffavtale ved Svalbardbutikken på dette tidspunkt. Forbrukersamvirket Svalbard kjøpte alle aksjene i Svalbardbutikken i 1995 og overtok driften fra 1996. Alle ansatte i Svalbard-butikken ble overført til ansettelse i Forbrukersamvirket Svalbard. A undertegnet en standard ansettelseskontrakt som for lønns- og arbeidsvilkår viste til gjeldende tariffavtale. Forbrukersamvirket Svalbard inngikk i september 1996 særavtale med de ansattes representanter. I følge avtalen ble pensjonsalderen hevet fra 60 til 62 år. Som kompensasjon for flytting av pensjonsalder ble det gitt 2 % tillegg på gjeldende lønnstillegg. A protesterte mot omleggingen av pensjonen. Hun tok ut stevning mot Forbrukersamvirket Svalbard og nedla påstand om at det var forpliktet til å opprettholde den pensjonsordning som gjaldt for henne pr. 1. januar 1996. A fikk medhold i herredsretten. Forbrukersamvirket Svalbard påanket dommen og anken førte frem.

Til toppen