Politimesters ankekompetanse

10.01.2001, 2000/1249, straffesak, anke

Straffeprosessloven § 68 første ledd

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Dommere: Stang Lund, Lund, Coward, Matningsdal, Smith

Politimesteren i Fjordane satte i desember 1998 A under tiltale ved Sunnfjord herredsrett for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd. Herredsretten frifant A. Politimesteren i Fjordane anket dommen til Gulating lagmannsrett som domfelte Afor overtredelse av straffeloven § 228 første ledd, jf. § 230 til en straff av fengsel i 14 dager. As anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet.

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens dom til Høyesterett til gunst for domfelte fordi politimesteren ikke hadde kompetanse til å anke herredsrettens dom. Høyesterett bemerket at politimesteren ikke hadde kompetanse til å anke herredsrettens dom fordi saken gjaldt en forbrytelse, jf. straffeprosessloven § 68 første ledd tredje punktum. Herredsrettens dom var etter dette rettskraftig. Lagmannsrettens dom ble opphevd, og anken avvist, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 5.

Til toppen