Ransforsøk, grovt tyveri, narkotikalovbrud - straffutmåling

18.12.2001, 2001/1311, straffesak, anke

Straffeloven §§ 268, 267, 49. 257 og 258

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Nils Aga)

Dommere: Stabel, Rieber-Mohn, Tjomsland, Flock, Aasland

Saken gjaldt straffutmåling for ransforsøk, grovt tyveri og narkotikalovbrudd. Hovedspørsmålet var om deler av dommen skulle gjøres betinget, herunder om trusler på grunn av narkotikagjeld kunne virke formildende.

Ved dom av 15. februar 2001 i Salten forhørsrett ble A dømt til fengsel i ett år og 10 måneder for ett tilfelle av ransforsøk og grovt tyveri, to mindre tilfelle av kjøp/salg og bruk av narkotika, samt oppbevaring av et parti amfetamin på 107 gram. Han anket over straffutmålingen til Hålogaland lagmannsrett, som satte straffen til ett år og 8 måneder, hvorav 10 måneder ble gjort betinget. Dommen var avsagt under dissens, idet de tre fagdommerne stemte for at hele straffen skulle gjøres ubetinget. Flertallet, de fire meddommerne, la betydelig vekt på at A begikk handlingene som følge av trusler i forbindelse med inndrivelse av narkotikagjeld. Påtalemyndigheten anket saken inn for Høyesterett. Høyesterett tok påtalemyndighetens anke til følge og satte straffen til ubetinget fengsel i ett år og 8 måneder. Ransforsøket, som utviklet seg til grovt tyveri, skjedde ved at A oppsøkte sin arbeidsplass, et hotell, med sikte på å stjele pengene i safen. Han ble oppdaget, forsøkte i stedet å true nattevakten med kniv, ble gjenkjent av denne og deretter overmannet. Sammen arrangerte de et fingert ran, og A borttok 16 000 kroner fra safen. Det ble ikke lagt vekt på tilståelsen, som først skjedde dagen etter at nattevakten selv hadde tilstått, ett år etter at handlingene fant sted. Oppbevaringen av 107 gram amfetamin skjedde etter at det fiktive ranet var oppklart, og var et forsøk fra A på å bli kvitt resten av narkotikagjelden ved kurervirksomhet. Partiet hadde en strykegrad på 20 %, som er lavere enn normalt, men det ble ikke lagt vekt på dette, da det dreiet seg om et betydelig parti beregnet på videresalg, der spredningsrisikoen var stor. Høyesterett fant ikke å legge vekt trusler mot ham selv og familien i formildende retning. Slike trusler måtte antas å være nokså vanlige i forbindelse med narkotikarelatert kriminalitet. Det har ikke vært vanlig å legge vekt på dette i rettspraksis. Domfeltes personlige forhold, at han bare er 23 år, at han nå er etablert med egen næringsvirksomhet og samboer og at han opplyses å ha sluttet med narkotika, ble ikke tillagt vekt. At han lider av epilepsi som er under behandling og utredning, måtte i tilfelle vurderes i forbindelse med soningen.

Til toppen