Registrering av DNA-profil

19.03.2001, Sak nr. 2001/3, straffesak, kjæremål

Straffeprosessloven § 160 a

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Dommere: Gussgard, Oftedal Broch, Frisak, Skoghøy, Holmøy

Ved Karmsund herredsretts dom 28. februar 1996 ble A dømt bl.a. for overtredelse av straffeloven § 162 første jf. femte ledd (narkotika). Statsadvokatene i Rogaland besluttet 6. september 1999 i medhold av straffeprosessloven § 160a, jf. påtaleinstruksen § 11a-2 annet ledd bokstav a at hans DNA-profil skulle registreres i det sentrale DNA-registeret. Etter klage stadfestet Riksadvokaten beslutningen 31. mai 2000.

A fremsatte begjæring til Karmsund forhørsrett om overprøving av Riksadvokatens avgjørelse. Forhørsretten fant ikke hjemmel for å behandle begjæringen og avviste denne. Kjæremål over avvisningen ble forkastet. Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet at As kjæremål over Gulating lagmannsretts kjennelse i sin helhet skulle avgjøres av Høyesterett. Det ble holdt partsforhandling etter reglene for ankesaker. Høyesterett fant at det verken ut fra ordlyden i straffeprosessloven § 160a eller av forarbeidene kunne utledes noen adgang til å bringe spørsmålet om DNA-registrering inn for forhørsretten etter disse regler. At en person kunne oppleve det tyngende å være registrert, ble ikke ansett tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne adgang til rettslig overprøving etter disse regler. EMK artiklene 8 og 13 kunne heller ikke medføre et annet resultat.

Til toppen