Restverdileasing av motorvogn ved konkurs

13.02.2001, Sak nr. 2000/1350, sivil sak, kjæremål

Panteloven §3-22

Axus Norge AS (advokat Edvard Os) mot Hayes & Hands AS, dets konkursbo (advokat Ketil Arnø)

Dommere: Rieber-Mohn, Gussgard, Flock, Bruzelius, Holmøy

Saken gjaldt tolkingen av pantelovens § 3-22 annet ledd. Spørsmålet var om såkalt restverdileasing av motorvogn omfattes av denne bestemmelsen, slik at leietakers konkursbo kan beslaglegge bilen når leasingkontrakten ikke er tinglyst i medhold av pantelovens § 3-17 tredje ledd.

Bakgrunnen var at leietaker Hayes & Hands henvendte seg til utleier Axus med ønske om å lease en spesiell bil, som Axus deretter kjøpte hos sin faste leverandør. Bilen kostet Axus vel 148 000 kroner. Leietiden var 3 år, og månedlig leie 2 177 kroner. Etter 3 år skulle bilen leveres tilbake til Axus, som i avtale med leverandøren hadde sikret seg at denne kjøpte bilen tilbake for den stipulerte restverdi av vel 92 000 kroner. Før leietiden var ute gikk leietaker konkurs, og konkursboet nektet å utlevere bilen til utleieren under henvisning til at leieavtalen etter pantelovens § 3-22 annet ledd jf. § 3-17 tredje ledd, måtte tinglyses for å få rettsvern. Namsmannen fant vilkårene for utlevering oppfylt, men namsretten kom til motsatt resultat og la til grunn at pantelovens § 3-22 annet ledd kom til anvendelse på denne leieavtalen. Lagmannsretten stadfestet namsrettens kjennelse. Leietaker påkjærte kjennelsen og anførte at lagmannsretten hadde tolket loven uriktig. Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet at saken skulle behandles av Høyesterett i avdeling, og justitiarius bestemte av partsforhandling skulle finne sted etter de regler som gjelder for ankesaker. Høyesterett, som etter tvistemålslovens § 404 hadde begrenset kompetanse, kom til et annet resultat enn de foregående instanser og fant at lagmannsrettens kjennelse bygde på en uriktig tolking av pantelovens § 3-22 annet ledd. Det sentrale spørsmål var om leieavtalen realøkonomisk sett tjente til å sikre et fullt avhendelsesvederlag, hvilket den ikke kunne gjøre i et tilfelle som det foreliggende, hvor bilen hadde en betydelig restverdi ved leietidens utløp. Leieavtalen dekket her bare ca. en tredjedel av bilens kostpris. Det berodde da på avtalen mellom Axus og leverandøren om fullt avhendelsesvederlag var sikret. Likheten med salgspantsituasjonen foreligger ikke i forholdet mellom leietaker og utleier, og lovgrunnen for anvendelse av § 3-22 annet ledd slår ikke til. Det er følgelig ikke noe krav om tinglysing av leiekontrakten for at utleier skal ha rettsvern i leietakers konkurs. Lagmannsrettens kjennelse ble etter dette opphevet og saken hjemvist til ny behandling i lagmannsretten.

Til toppen