Spørsmål om en lokal fagforening kan melde seg ut av et fagforbund ved vedtektsforandring

26.04.2001, 2000/328, sivil sak, anke

Avtaleloven § 36

Ansattes Bedrifts Club (advokat Thomas Smedsvig) mot Oljearbeidernes Fellessammenslutning (advokat Bent Endresen)

Dommere: Dolva, Flock, Utgård, Rieber-Mohn, Holmøy

Etter at den frittstående fagforeningen OFS meldte seg inn i hovedorganisasjonen YS, meldte medlemsklubben ABC seg ut av OFS uten å følge vedtektenes bestemmelser om utmelding. Vedtektene bestemte at utmelding bare kunne skje etter to uravstemninger med minst seks måneders mellomrom og med to tredelers flertall ved begge uravstemningene. ABC avholdt bare én uravstemning i desember 1996 og meldte seg ut før OFS ble medlem av YS i mars 1997. Dersom ABC skulle fulgt den vedtektsbestemte framgangsmåten, ville uravstemning nr. 2 ikke kunne holdes før etter at også ABC hadde blitt medlem av YS.

OFS reiste sak mot ABC med påstand om fastsettelsesdom for at ABC fortsatt var medlem av OFS. ABC ble frifinnet av forliksrådet og byretten, men OFS' påstand ble tatt til følge av lagmannsretten. For Høysterett påberopte ABC seg en rekke forskjellige grunnlag for frifinnelse, blant annet reglene om bristende forutsetninger, avtaleloven § 36, minoritetsvern i foreningsforhold og den negative organisasjonsfrihet. Høyesterett kom til at utmeldelsen var vedtektsstridig, men fant etter en konkret vurdering at ABCs medlemsskap i OFS opphørte pr. 30. juni 1997.

Til toppen