Straffeansvar for revisor - uriktig erklæring om innbetalt aksjekapital

12.10.2001, 2001/313, straffesak, anke

Aksjeloven av 1976 § 17-1 tredje ledd, jf. § 2-9 tredje ledd annet punktum

A og X (advokat Morten Poulsson mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Einar Høgetveit)

Dommere: Bruzelius, Flock, Aasland, Lund, Smith

Spørsmål om straffansvar for revisor for uaktsomt å ha avgitt uriktig erklæring om innbetalt aksjekapital, jf. aksjeloven av 1976 § 17-1 tredje ledd, jf. § 2-9 tredje ledd annet punktum. A og X ble dømt i byretten for overtredelse av aksjeloven § 17-1 tredje ledd, jf. § 2-9 tredje ledd annet punktum. Lagmannsretten forkastet anken over lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Kjennelsen ble påanket til Høyesterett. Ankegrunnen var feil i lovanvendelsen.

Høyesterett kom til at aksjeloven av 1976 § 2-9 tredje ledd annet punktum ikke inneholdt noen handlingsnorm, og at revisors uaktsomme medvirkning i forbindelse med registreringen av et aksjeselskap i Foretaksregisteret ikke var straffbart. Det ble vist til at foretaksregisterloven inneholder klare, straffesanksjonerte handlingsnormer for styrets medlemmer, og til at disse bestemmelser avløste § 16-1 i aksjeloven av 1976 som inneholdt bestemmelser om melding av aksjeselskap til registeret og styrets plikter i den forbindelse.

Til toppen