Straffutmåling - Voldtekt mot 10-åring

18.12.2001, 2001/972, straffesak, anke

Straffeloven §§ 192 og 195, begge første ledd første straffalternativ

A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn K. Soknes)

Dommere: Aasland, Tjomsland, Bruzelius, Flock, Smith

A ble i byretten og lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år for voldtekt mot en 10 år gammel pike. Høyesterett forkastet hans anke over straffutmålingen.

Domfelte og hans daværende samboer hadde planlagt å ta pornografiske fotografier av småpiker med sikte på økonomisk vinning. De lokket piken inn i soveværelset i sin leilighet under foregivende av at hun skulle få se på kattunger, hvoretter domfelte - mens samboeren skulle fotografere - kastet fornærmede ned på sengen, kledde av henne på underkroppen og forsøkte å trenge sin penis inn i hennes skjede, men uten å lykkes. Overgrepet har medført betydelige psykiske skadevirkninger for fornærmede. Det straffbare forhold fant sted før endringsloven av 11. august 2000. Etter straffeloven § 206 tredje punktum slik den nå lyder, ville forholdet bli å likestille med samleie i forhold til § 195 og antagelig også i forhold til § 192. Minimumsstraffen etter begge bestemmelser er da fengsel i 2 år. Forarbeidene inneholder uttalelser om at straffenivået ved seksuelle overgrep mot barn generelt bør skjerpes. I kjennelsen er uttalt at lovendringen og forarbeidene i prinsippet ikke kan tillegges tilbakevirkende kraft, men at det må legges en viss vekt på en utbredt oppfatning i samfunnet om at det må reageres strengere ved seksuelle overgrep mot barn, ut fra en stigende erkjennelse av de skadevirkninger slike overgrep kan medføre.

Til toppen