Straffutmåling - forsøk på forsettlig drap

10.05.2001, sak nr. 2001/55, straffesak, anke

Straffeloven § 233 første ledd jf. § 49

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Coward, Stabel, Bruzelius, Lund, Dolva

Drapsforsøket skjedde overfor en kvinne som den domfelte hadde hatt et forhold til. Hun hadde en tid før sagt klart fra at hun ikke ville ha mer med ham å gjøre, men han dukket likevel flere ganger opp på steder der hun var.

Natten for drapsforsøket hadde han gjemt seg bak en kiosk like ved der hun bodde, for å oppsøke henne. Han hadde med seg kniv. Det utviklet seg til et basketak der han stakk henne gjentatte ganger med kniven, blant annet i halsen og hodet. Overfallet ble avbrutt da et vitne ga seg til kjenne. Den fornærmede kom raskt under behandling og ble operert. Uten behandling kunne skaden vært livstruende. I lagmannsrettens dom heter det at hun har fått betydelige psykiske plager av overfallet. Både byretten og lagmannsretten hadde satt straffen til fengsel i fire år. Høyesterett forkastet den domfeltes anke. Forsvareren hadde, under henvisning særlig til Rt. 1981 side 490, anført at normalstraffen for forsøk på forsettlig drap ligger på fengsel i tre år. Høyesterett uttalte at det er vanskelig å angi ett bestemt nivå for drapsforsøk, som nødvendigvis vil ha forskjellig karakter, og at straffene for voldskriminalitet dessuten er skjerpet siden 1980-årene.

Til toppen