Straffutmåling - korrupsjon

13.02.2001, Sak nr. 2000/355 og sak nr. 2000/356, straffesak, anke

Straffeloven §§ 275 jf. 276

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Stoltenberg) mot A (advokat Odd Rune Torstrup og A mot Den offentlige påtalemyndighet og Den offentlige påtalemyndighet mot B (førstestatsadvoka

Dommere: Gussgard, Flock, Bruzelius, Rieber-Mohn, Holmøy

En avdelingsleder i et oljeselskap mottok i tiden 1991-96 samlet et beløp tilsvarende kr 904 510 som godtgjørelse for at han skulle medvirke til at et selskap fikk kontrakter med Statoil. Pengene ble overført dels til et selskap han hadde i Storbritannia, dels til en konto i en bank på Guernsey. Lagmannsretten ila ham en straff av fengsel i 10 måneder. Inndragning ble foretatt med et nettobeløp, kr 824 510.

Lagmannsretten pådømte også forholdet for den som var ansvarlig for bestikkelsen i tiden fra sent i 1993 til mai 1996. Beløpet tilsvarte kr 409 140. Straffen ble satt til fengsel i 7 måneder. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen og nedla påstand om fengsel i 1 år og 6 måneder for avdelingslederen, og 1 år for den andre av de domfelte. Høyesterett tok påstanden til følge. Det ble fremhevet at korrupsjon er en forbrytelse av sterkt samfunnsskadelig karakter. I de senere år er det vedtatt flere resolusjoner og konvensjoner til bekjempelse av korrupsjon.

Til toppen