Straffutmåling for innførsel av narkotika

09.11.2001, 2001/580, straffesak, anke

strl. § 162 tredje, jf. første ledd

A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Dommere: Rieber-Mohn, Gjølstad, Aarbakke, Skoghøy, Dolva

Den 29. august 1999 ankom fergen Stena Saga Oslo fra Fredrikshavn. A og to andre utlendinger kjørte i land i en semitrailer og en Mercedes som ledd i et felles opplegg om innførsel av 201 kg hasj. Sammen med en nordmann som var med på opplegget ble alle dømt i Oslo byrett 15. november 2000. A og hans nærmeste medsammensvorne - B - ble begge dømt for forbrytelse mot strl. § 162 tredje, jf. første ledd til 7 års fengsel.

Sammen med nordmannen innga disse fullstendig anke til lagmannsretten. Under ankeforhandlingen valgte B å trekke sin anke, og saken ble hevet for hans vedkommende. Den 5. mars 2001 ble A domfelt i Borgarting lagmannsrett til en straff av fengsel i 8 år og 6 måneder. Han anket straffutmålingen til Høyesterett, og anførte i første rekke at lagmannsrettens straffutmåling brøt med et likhetsprinsipp som med styrke gjør seg gjeldende internt i et sakskompleks, der begge av byretten var ansett som like gode. Høyesterett forkastet anken under henvisning til at lagmannsretten korrekt behandlet anken på selvstendig grunnlag. Enn mer må Høyesterett fritt kunne utmåle den straff som anses riktig. Det ble i den forbindelse vist til Høyesteretts rolle som prinsippdomstol i straffesaker, som ved toinstansreformen fikk sitt lovmessige uttrykk i strpl. § 323.

Til toppen