Straffutmåling voldtekt og dommerhabilitet

20.03.2001, Sak nr. 2001/10, straffesak, anke

Domstolloven § 108, straffeloven § 192 første ledd

A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Stang Lund, Frisak, Skoghøy, Gussgard, Aasland

A ble i herredsretten dømt til fengsel i 1 år og 9 måneder for et tilfelle av voldtekt til samleie. Påtalemyndigheten og A anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten fant A skyldig i to tilfeller av voldtekt til samleie og fastsatte straffen til fengsel i 3 år og 3 måneder.

A anket over straffutmålingen. Forsvareren for Høyesterett tok utenom anken opp spørsmålet om fagdommerne var inhabile, fordi den statsadvokat som opptrådte som aktor for lagmannsretten var utnevnt til dommer i lagmannsretten, jf. Rt. 2000 side 1891. Høyesterett forkastet anken. En dommer i en kollegial domstol er ikke uten videre inhabil i de tilfelle en kollega er part eller har et nært forhold til en part, jf. Rt. 1972 side 702, Rt. 1993 side 129 og Rt. 1998 side 901. Dette innebar at dommerne i en kollegial domstol heller ikke var inhabile fordi en nyutnevnt, men ikke tiltrådt dommer, handler i saken på vegne av en part. Saksforholdet og flertallets begrunnelse i Rt. 2000 side 1891 gjaldt et helt særegent og sjeldent forekommende tilfelle. Den påankede sak gjaldt ikke et slikt tilfelle. Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i at straffenivået i de senere år er hevet for flere kategorier voldtekt, jf. eksempelvis Rt. 1994 side 1552 og Rt. 1999 side 363 og side 919. Ankesaken gjaldt voldtekter til samleie som ble begått to påfølgende helger i september 1998. Den siste voldtekten var spesielt krenkende og nedverdigende, og hadde karakter av seksuell mishandling som varte om lag tre og en halv time. Mishandlingen var så omfattende og langvarig ved siste anledning at det var uten betydning at domfelte og fornærmede inntil da fortsatt bodde sammen. Tidsforløpet på omlag to og et halvt år kunne det heller ikke legges nevneverdig vekt på.

Til toppen