Utuktig omgang - kjørelærer

22.08.2001, 22001/381, straffesak, anke

Straffeloven § 198

A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Dommere: Oftedal Broch, Lund, Utgård, Frisak, Gjølstad

A var domfelt for å ha skaffet seg utuktig omgang med kvinner ved å ha misbrukt sin stilling som kjørelærer. Det dreiet seg om fem fullbyrdede tilfeller av utuktig omgang og to forsøk, forøvet mot fire unge kvinner, som var elever ved kjøreskolen henholdsvis i 1989, 1990, 1992 og 1998.

I herredsretten var A dømt til fengsel i to år, som i lagmannsretten ble nedsatt til fengsel i ett år og seks måneder. Flertallet i Høyesterett forkastet As anke over straffutmålingen, mens mindretallet - to dommere - mente straffen burde settes til fengsel i seks måneder. Flertallet uttalte at straffutmålingen var vanskelig. Det forelå ikke rettspraksis fra Høyesterett som ga nevneverdig veiledning. Det dreiet seg om grove overtredelser av § 198. Av de fem tilfellene av utuktig omgang var fire samleier - to vaginale og to orale. Det var elementer av maktbruk. Overgrepene var krenkende og til dels svært fornedrende. Hans mønster var å dirigere kvinnene til å kjøre til avsidesliggende steder, der de ville føle seg dominert av ham og i mindre grad var i stand til å motstå hans tilnærmelser. To av de fornærmede var så vidt fylt 18 år. Selv om noen av handlingene skjedde flere år tilbake, kom tidsfaktoren i bakgrunnen på grunn av den overtredelsen som fant sted i 1998. Flertallet konstaterte at man sto overfor alvorlige seksualforbrytelser foretatt over flere år. De representerte grove tillitsbrudd, og var til dels rettet mot svært unge piker. Mindretallet var enig i at straffutmålingen var vanskelig, men pekte på at overtredelse av § 198 generelt må straffes atskillig mindre strengt enn seksuelle overgrep der det er benyttet tvang eller trusler eller som er begått overfor personer ute av stand til å motsette seg handlingene. Mindretallet la også større vekt på tidsfaktoren.

Til toppen