Utuktig omgang med barn under 14 år

09.05.2001, Sak nr. 2001/193, straffesak, anke

Straffeprosessloven § 294

A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Dommere: Gussgard, Utgård, Oftedal Broch, Gjølstad, Aasland

A ble i 1990 dømt for forbrytelse mot straffeloven § 195 første ledd, første straffalternativ, jf. annet ledd (utuktig omgang med barn under 14 år), til fengsel i 4 år og med sikringsbemyndigelse for påtalemyndigheten. I 1998 ble det tatt ut tiltale på grunnlag av det samme forholdet som han var dømt for, med sikte på forlenget sikring. Byretten forlenget sikringsbemyndigelsen med 5 år. Lagmannsretten forkastet As anke. Han anket til Høyesterett. Ankeforhandling til behandling av lagmannsrettens lovanvendelse, subsidiært spørsmålet om sikringsbemyndigelse skulle gis og i tilfelle i hvilket omfang, startet i Høyesterett 9. mai d.å

Under ankeforhandlingen ble utsettelse av ankeforhandlingen tatt opp under henvisning til straffeprosessloven § 294. Aktor og forsvarer sa seg enige i utsettelse. Det ble senere samme dag avsagt en begrunnet beslutning om utsettelse av ankesaken, idet anken ikke kunne avgjøres på forsvarlig måte på det bevismessige grunnlaget som var fremlagt for Høyesterett. Årsaken til dette var at lagmannsrettens kjennelse var svært uklar når det gjaldt to forhold knyttet til As opptreden overfor barn. Retten forutsatte at saksforberedelsen ble påskyndet, og at aktor og forsvarer konfererte om det ville være tilstrekkelig med bevisføring i form av politirapporter, eller om det må foretas bevisopptak.

Til toppen