Utuktig omgang med et barn - bevisvurdering under straffespørsmålet

22.01.2001, 2000/1369, straffesak, anke

Straffeloven § 195 første ledd

A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Dommere: Gussgard, Flock, Aarbakke, Dolva, Smith

A ble i byretten dømt etter straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd for i tiden mai 1992 - oktober 1997 å ha hatt utuktig omgang med en pike født i 1986. Han innga fullstendig anke. Lagretten svarte ja på spørsmål om han hadde hatt utuktig omgang med et barn under 14 år i nevnte tidsrom. Deretter ble det stilt følgende tilleggsspørsmål: "Er overgrep som nevnt i spørsmål 1 foretatt gjentatte ganger overfor et barn under 10 år?" Lagretten svarte nei, og tiltalte ble kjent skyldig i overtredelse av § 195 første ledd.

Ved straffutmålingen la lagmannsrettens flertall til grunn at domfelte hadde gjort seg skyldig i gjentatte tilfeller av utuktig omgang, og at ett tilfelle var skjedd før piken fylte 10 år. Videre fant retten bevist at domfeltes opptreden overfor piken gjennom flere år hadde vært preget av "handlinger av seksuell misbruks karakter" - beføling eller "tukling". Straffen ble satt til fengsel i 2 år. Domfelte anket over straffutmålingen. Høyesterett la til grunn at det er tilstrekkelig for at § 195 annet ledd skal komme til anvendelse at ett av flere overgrep er foretatt før barnet fylte 10 år. Det ble påpekt at tilleggsspørsmålet til lagretten ikke var blitt riktig utformet. Etter rettens syn kunne lagmannsrettens flertall ikke bygge på at utuktig omgang hadde skjedd før piken fylte 10 år, idet dette var en del av skyldspørsmålet etter § 195 annet ledd. Flertallets bevisvurdering innebar i realiteten at domfelte hadde overtrådt § 195 annet ledd, noe det etter lagrettens svar på tilleggsspørsmålet ikke var grunnlag for. Rettskraftsvirkningen av en dom for fortsatt forbrytelse mot straffeloven § 195 må normalt også omfatte eventuelle overtredelser av § 212 i samme tidsrom. Det kunne dermed legges vekt på slik opptreden innenfor det aktuelle tidsrom. I den grad slike handlinger belyste domfeltes handlemåte for øvrig, måtte det også være anledning til å legge vekt på overtredelser av § 212 i en kort tid før den første overtredelsen av § 195, men ikke ut over dette. Fra påtalemyndighetens side var det anket over lagmannsrettens straffutmåling. Høyesterett fant ikke grunn til verken å redusere eller skjerpe straffen. 22.01.

Til toppen