Vold mot ektefelle

09.11.2001, 2001/875, straffesak, anke

§ 228 fjerde ledd

A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Yngve Johs. Andersen)

Dommere: Aarbakke, Skoghøy, Rieber-Mohn, Gjølstad, Dolva

A var domfelt for to tilfelle av legemsfornærmelser mot ektefellen. I begge tilfelle var det en krangel som utviklet seg til voldsbruk. Herredsretten fastsatte straffen til fengsel i 30 dager. Domfelte anke til lagmannsretten var forgjeves, og også Høyesterett forkastet anken over straffutmålingen, som omfattet spørsmålet om anvendelse av provokasjonsbestemmelsen i straffeloven § 228 tredje ledd.

Høyesterett fant som lagmannsretten at provokasjonsbestemmelsen ikke kom til anvendelse. Vedrørende straffutmålingen ble det vist til at familievold er et betydelig samfunnsproblem, og til uttalelser om i lovforarbeidene til de skjerpede påtalebestemmelsene i straffeloven § 228 fjerde ledd.

Til toppen