Privat tjenestepensjon - fordeling av premiefondet i avviklet bedrift

16.03.2001, Sak nr, 2000/628, sivil sak, anke

TPES-forskriften § 14

Terje Lie m.fl. (advokat Jakob Wahl) mot AS Centraltrykkeriet (advokat Håvard Wiker)

Dommere: Aasland, Flock, Utgård, Bruzelius, Smith

Krav om fordeling av midler i et premiefond opparbeidet under en privat tjenestepensjonsordning. Avgjørelsen bygger på de regler som gjaldt før lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16. AS Centraltrykkeriet var morselskap for Centraltrykkeriet Grafisk Service AS, en trykkeribedrift som ved utgangen av 1991 hadde 51 ansatte, mens morselskapet bare hadde administrerende direktør, Centraltrykkeriet hadde etablert tjenestepensjonsordning for de ansatte. Til pensjonsordningen var det knyttet et premiefond. Trykkerivirksomheten opphørte i 1992-93, og alle ansatte i denne ble oppsagt. Centraltrykkeriets virksomhet er nå begrenset til eiendomsdrift knyttet til utleie av selskapets eiendom, og selskapet har foruten administrerende direktør 3 ansatte, mens datterselskapet utfører tekniske tjenester med innleid hjelp.

Etter § 44 første ledd bokstav k i skatteloven av 1911 fikk arbeidsgiveren fradrag i inntekten for innbetaling til dekning av premier i en tjenestepensjon som oppfylte krav fastsatt av Kongen, og innen visse grenser også for innbetaling til premiefond. Med hjemmel i den nevnte bestemmelse i skatteloven var det gitt forskrift om private tjenestepensjonsordninger av 28. juni 1968, den såkalte TPES-forskriften. Det følger av forskriften § 14 at når arbeidsgiveren innstiller sin virksomhet, skal pensjonsordningen opphøre, og pensjonsordningens midler nyttes til sikring av pensjonsrett for de ansatte. Terje Lie m. fl., som var ansatt i trykkeribedriften, gjorde krav på fordeling av premiefondet i medhold av TPES-forskriften § 14, idet de hevdet at arbeidsgiverens virksomhet måtte anses innstilt. Herredsretten og lagmannsretten frifant Centraltrykkeriet. Høyesterett gav de ankende parter medhold. Avgjørelsen bygger på at Centraltrykkeriet var arbeidsgiver i forhold til tjenestepensjonsordningen, men at mor- og datterselskapet må anses som en enhet ved avgjørelsen av om det foreligger innstilling av virksomheten. TPES-forskriften § 14 ble gitt anvendelse til tross for den begrensede restaktivitet i form av eiendomsforvaltning. Legalitetsprinsippet ble ikke ansett for å være til hinder for en slik forståelse. De ansattes krav ble fremmet gjennom søksmål mer enn 3 år etter at trykkerivirksomheten ble nedlagt, men kravet var ikke foreldet, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1.

Til toppen