Kjøp og sal av hasj

23.05.2001, sak nr, 2001/221, straffesak, anke

Straffeloven § 162 første leden

A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal)

Dommere: Rieber-Mohn, Oftedal Broch, Gjølstad, Gussgard, Smith

A var i forhøyrsretten dømd til 75 dagars fengsel, og av dei var 45 dagar på vilkår for innkome av i alt 144 gram hasj. Innkoma skjedde ved at han i juni-juli 2000 saman med ein kamerat kjøpte ca. 50 gram og selde vidare ca. 30 gram til forskjellige personar i X for ca. 100 kroner pr. gram. I august 2000 kjøpte han 85 gram hasj med tanke på vidaresal og oppbevarte partiet på bustaden sin. Elles kjøpte han sommaren 2000 ved tre høve til saman ca. 9 gram hasj til eige bruk. Dessutan hadde han brukt hasj frå ein til fem gonger i månaden i perioden mai-september 2000.

A anka over straffutmålinga, men anken blei forkasta av lagmannsretten. Ordskurden til lagmannsretten blei anka til Høgsterett, som kom til at det burde dømmas til samfunnsteneste. Uttalt at som hovudregel bør iallfall ein del av straffa vere på vilkår når ein har å gjere med så vidt stort kvantum hasj som i denne saka, iallfall når det er tale om sal til ei rekkje personar. Når førstvoterande under ein viss tvil fann å kunne dømme til samfunnsteneste, blei det begrunna særleg med at domfelte var berre 18 år da handlinga blei gjort, at han hadde hatt ei vanskeleg oppvekst, at han var i ferd med å gjennomføre vidaregåande skole etter ein vanskeleg start, og at han ifølgje opplysningar frå skolen skikka seg bra. Anteke at samfunnsteneste var meir eigna enn ein deldom til å avhalde denne domfelte frå ny kriminalitet. Straffa blei sett til 75 timar samfunnsteneste, gjennomføringstid til 90 dagar og subsidiær fengselsstraff til 60 dagar.

Til toppen