Høyesteretts kjæremålsutvalg - straff

Fasting Torgersen-saken

28.11.2001, 2000/1148, straffesak, kjæremål §§ 192, 233, 148, 62 Fredrik L. Fasting Torgersen mot Den offentlige påtalemyndighet

Orderud-saken

06.07.2001, 2001/855, straffesak, kjæremål Strl. § 233, § 227, straffeprosessloven § 172 Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland, Per Kristian Orderud mot Den offentlige påtalemyndighet

Uriktig bruk av bilbelte

18.04.2001, Sak nr. 2000/1336, straffesak kjæremål Vegtrafikkloven § 31 a, jf. vegtrafikkloven § 23 a. A (advokat Louis Anda jr.) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (assisterende regj.advokat Tolle Stabell)

Registrering av DNA-profil

19.03.2001, Sak nr. 2001/3, straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 160 a A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Straffutmåling - korrupsjon

13.02.2001, Sak nr. 2000/355 og sak nr. 2000/356, straffesak, anke Straffeloven §§ 275 jf. 276 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Stoltenberg) mot A (advokat Odd Rune Torstrup og A mot Den offentlige påtalemyndighet og Den offentlige påtalemyndighet mot B (førstestatsadvoka

Til toppen