Avgjørelser 2002

Alle avgjørelser

Plikt til å bringe tillitsverv til opphør

17.12.2002, 2001/1597, sivil sak, anke Arbeidstvistloven §26 nr. 1 og nr. 4 og arbeidstvistloven § 8 3. ledd Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (advokat Bent Endresen) og A (advokat Håkon Helle) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Erik C. Aagaard)

Overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern

17.12.2002, 2002/499, sivil sak, anke Psykisk helsevernloven § 2-3, jf. § 3-3, tvistemålsloven kapittl 33 B (advokat Liv Solveig Pettersen) mot Staten v/Helsedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Kollektiv pensjonsforsikring avvikla ved fusjon

09.12.2002, 2002/200, sivil sak, anke Arbeidsmiljølova § 73 B nr. 3 Ellinor Bakken mfl. (advokat Rune Lium) mot Haakon Detalj AS (advokat Lars Holo) Hjelpeintervenient: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (advokat Magne Mjaaland)

Straffutmåling - Kva tilståing har å seie

10.12.2002, 2002/840, straffesak, anke Straffelova § 59 andre ledd A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Skifte av felleseige - skeivdeling

10.12.2002, 2002/1008, sivil sak, anke Skeivdelingsreglane i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 59 første ledd A (advokat Geir Hovland) mot B (advokat Aksel Kayser)

Overlagt drapsforsøk - straffutmåling

20.11.2002, 2002/17, straffesak, anke EMK Protokoll 7 artikkel 2 nr. 1, jf. SP artikkel 14 nr. 5 og straffeprosessloven § 331 første ledd I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Walter Wangberg) mot A (advokat John Christian Elden) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Regnskapstjenester - avgiftspliktig

20.11.2002, 22002/351, sivil sak, anke merverdiavgiftsloven §§ 3 og 28 a Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Christian Borge) mot Eksakt Regnskap AS (advokat Rune H. Eriksen)

Bilskade - forsikring

27.11.2002, 2002/87, sivil sak, anke Forsikringsavtaleloven § 4-14 A (advokat Ola Haugen) mot Storebrand Skadeforsikring AS (advokat Wenche Undli)

Hemmeleg fjernsynsovervaking

06.12.2002, 2002/553, straffesak, anke Straffelova § 390b (no oppheva) A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Sedelighetsforbrytelse

27.11.2002, 2002/453, straffesak, anke Straffeloven § 198 slik bestemmelsen lød fram til 11. august 2000 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ottar Lien)

Sedelighetsforbrytelser - straffutmåling

06.11.2002, 2002/689, straffesak, anke Straffeloven § 196 og § 200 Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Terje Nybøe) mot A (advokat John Christian Elden)

Eigedomsskatt på oppdrettsanlegg

14.11.2002, 2001/646, sivil sak, anke Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29 § 4 andre ledd Gulen kommune (advokat Hans O. Bang) Hjelpeintervenient: Kommunenes Sentralforbund (advokat Hans O. Bang) mot Firda Sjøfarmer AS (advokat Stig Tufte-Johnsen) Hjelpeintervenient: FHL Havbruk (advokat S

Skadevirkninger av forurensning

01.11.2002, 2001/1528, straffesak, anke forurensningsloven § 78, jf. § 6, jf. § 7 annet ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Rune B. Hansen) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Grov narkotikaforbrytelse og heleri

01.11.2002, 2002/27, straffesak, anke straffeloven § 162, jf. § 49 og straffeloven § 317 Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Trygdebedrageri

13.11.2002, 2002/302, straffesak, anke Straffeloven §§ 79 fjerde ledd og 270 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Prisavslag for mangel ved fast eiendom

14.11.2002, 2002/716, sivil sak, anke Avhendingsloven § 3-9 andre punktum 1) Knut B. Larsen og 2) Ace Insurance A.S.-N.V. (advokat Per M. Ristvedt) mot 1) Ingrid Solvang og 2) Geir Atle Lie (advokat Per Racin Fosmark)

Fartsovertredelse - kjøring mot rødt lys

25.10.2002, 2002/642, straffesak, anke Veitrafikkloven § 31, jf. skiltforskriften § 8 og § 23 nr. 4 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hilde Langlo Bøe)

Misvisende opplysninger fra trygdekontoret

25.10.2002, 2002/508. sivil sak, anke folketrygdloven § 22-13 sjette ledd jf. skadeserstatningsloven § 2-1 A og B (advokat Bjørn Bydal) mot Staten v/Sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/assisterende regj.advokat Bård Tønder)

Samleie med mindreårig - kjæresteforhold

29.10.2002, 2002/738, straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kim Ellertsen)

Straffutmåling for gjentatt promillekjøring

25.10.2002, 2002/1013, straffesak, anke vegtrafikkloven § 22 første ledd, jf. § 31 annet og tredje ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offenlige påtalemyndighet (statsadvokat Olav Helge Thue)

Brudd på flaggingsplikten - verdipapirer

24.10.2002, 2002/587, straffesak, anke straffeloven § 48 a og b A L.P. (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Trond Eirik Schea)

Samleie med sovande kvinner

23.10.2002, 2002/569, straffesak, anke straffelova § 192 første ledd bokstav b jf. andre ledd bokstav a A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ole Bjarne Hagen)

Utleggsforretning - foreldelse

12.09.2002, 2002/507, sivil sak, kjæremål Foreldelsesloven § 21 nr. 3 Per Margel (advokat Ragnar Vik) mot Gjensidige NOR Sparebank (advokat Stig B. Andersen)

Gyldighet av inntektsligning

18.10.2002, 2001/1156, sivil sak, anke skatteloven av 1911 § 44 første ledd første punktum BP Norge AS (advokat Jan B. Jansen) mot staten v/Finansdepartementet (advokat Tolle Stabell)

Trusler mot en journalist

09.10.2002, 2002/94, straffesak, anke Straffeloven § 211 første straffalternativ A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes), Den offentlige påtalemyndighet mot A

Besittelse av barnepornografi

09.10.2002, 2001/1545, straffesak, anke Straffeloven § 211, før lovendring 11. august 2000 nr. 76 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Inger Marie Sunde) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Selvangivelse til Norge for utenlandske selskaper

20.09.2002, 2001/716, straffesak, anke Skatteloven av 1911 § 15 første ledd bokstav b, jf. ligningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a, jf. ligningsloven § 4-5 nr. 3 sammenholdt med ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav d (etter lovendringen i 1992). A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen)

Bortfall av løsningsrett i festekontrakt

09.10.2002, 2002/157, sivil sak, anke Lov om løysingsrettar § 4 og § 12 tredje ledd Grethe Rustand Solli og Vidar Greiff Solli (advokat Arild Ruus Simensen) mot Torill Roe og Asbjørn Roe (advokat Ole Løken)

Trusler mot journalister

09.10.2002, 2002/684, straffesak, anke straffeloven § 227 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot C (advokat John Christian Elden)

Arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende - skatt

28.08.2002, 2001/151, sivil sak, anke Folketrygdloven §§ 1-8 og 1-10 Claes-Göran Skoog Hedrén (advokat Jomar Kjos-Hanssen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik)

EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 - førerkort

30.08.2002, 2002/1004, straffesak, KJÆREMÅL EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 og straffeprosessloven § 321 sjette ledd A (advokat Hans O. Bytingsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 - førerkort

30.08.2002, 2002/910, straffesak, KJÆREMÅL EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 og straffeprosessloven § 321 sjette ledd A (advokat Jan Heftye Blehr) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling - sikring

06.09.2002, 2001/1427, straffesak, anke Straffeloven §§ 267, 266, 229 jf, § 232, 228 jf. § 232, § 227 annet straffalternativ mv. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)

Arbeidsrett. Tolking av tariffaavtale

29.08.2002, 2001/204, sivil sak, anke Hovedtariffavtalens Fellesbestemmelser § 4, tvistemålsloven § 180 første ledd A (advokat Jakob Wahl) mot X kommune (advokat Astrid Merethe Svele)

"Orkdals-drapet" - dommen oppheva.

28.06.2002, 2002/28, straffesak, anke straffeprosesslova §§ 38, 294 og 375 Den offentlege påtalemakta (assisterande riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Beregning av kloakkavgift i kommune

26.06.2002, 2000/1464, sivil sak, anke lov om vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 Pål Walstad m.fl. (advokat Steinar Mageli) mot Nes kommune (advokat Leif Petter Madsen)

Samleie med to yngre jenter - straffutmåling

24.06.2002, 2002/459, straffesak, anke Straffelova §§ 195 første ledd andre straffalternativ og 196 første ledd. Straffutmåling A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs)

Omsorgsovertakelse

27.06.2002, 2001/1120, sivil sak, anke Barnevernloven § 4-12, jf. § 4-21 A (advokat Lisbeth Bøhler) mot X kommune (advokat Gunnar Høverstad)

Forvaring - Voldtekt av egen sønn

27.06.2002, 2002/291, straffesak, anke Straffeloven § 39 c A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Voldtekt av datter - foreldelse

02.07.2002, 2002/47, straffesak, anke § 192 første ledd frem til lovendringen i 2000, straffeloven § 195 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentligepåtalemyndighet

Samleie med sovande ungjente

26.06.2002, 2002/309, straffesak, anke Straffutmåling. Straffeloven § 193 første ledd - før livendring 11. august 2000 - og § 196 første ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Randi Gabrielsen) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Innføring av 3,4 kg kokablad

27.06.2002, 2001/600, straffesak, anke Straffelova § 162 A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Seksuell omgang med barn under 16 år

24.06.2002, 2002/296, straffesak, anke Straffelova § 196 første ledd - Straffutmåling etter lovendring 11. august 2000 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Ulempeerstatning ved oreigning - forståing av granneloven.

12.09.2002, 2001/1250, sivil sak, anke Granneloven § 2 fjerde ledd og spørsmål om særulempe Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen) mot Verkstedklubben Aker Stord mfl. (advokat Magne Revheim)

Straffutmåling - Baneheiasaken

26.08.2002, 2002/434, straffesak, anke Straffeloven § 59 2. ledd, § 233 1. og 2. ledd, § 192 1. ledd og § 195 1. ledd A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Edward Dahl)

Gyldigheten av vedtekter for en stiftelse

18.06.2002, 2001/1192, sivil sak, anke Tvistemålsloven § 180 første ledd jf. § 172 første ledd, forvaltningsloven § 41 Stiftelsen Evangeliesenteret (advokat Bernt Albert) mot Aust-Agder fylkeskommune (advokat Per Sandvik)

Unnlaten føring av fangstdagbok

06.09.2002, 2002/383, straffesak, anke Saltvannsfiskeloven §§ 53 første ledd første straffalternativ, jf. § 54, jf. § 9, jf. forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy § 11, jf. §§ 4 og 5 Reiarlaget A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Lars Fause)

Skatteavtalen mellom Norge og Nederland

05.06.2002, 2001/878, sivil sak, anke Skatterett. Petroleumsskatteloven §§ 1 og 2 og skatteavtalen mellom Norge og Nederland av 12. januar 1990 Heerema Marine Contractors Nederland BV (aadvokat Henning Naas) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Jon Vinje)

Straffutmåling - Uaktsomt drap

18.06.2002, 2002/203, straffesak, anke Straffeloven § 239 annet straffalternativ A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jørn S. Maurud)

Samleie med ei 14 år gammal jente

05.06.2002, 2001/1530, straffesak, anke Straffelova § 196 første ledd A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Kim Ellertsen)

Tjuveri, naskeri og lekamskrenking

05.06.2002, 2001/1499, straffesak, anke Straffeloven §§ 228, 1. ledd, 391 a 1. og 2. ledd og 257 A (advokat Erling O. Lyngtveit) not Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Walter Wangberg)

Erstatning etter kjøp av fast eiendom

04.06.2002, 2001/1241, sivil sak, anke Avhendingsloven § 3-9 jf. §3-7, foreldelsesloven § 3 og tvistemålsloven § 97 Fram Realinvest AS (advokat Gunnar Meyer) mot Skøyen Næringspark AS (advokat Jan Einar Barbo)

Krav om mortifikasjon av ærekrenkelser - oppreisning

11.06.2002, 2000/1443 privat straffesak, anke og 2000/1551, sivil sak, anke straffeprosessloven §§ 440 og 435, tvistemålsloven § 172 første ledd, jf. § 180 annet ledd X-posten AS m.fl. (advokat Ingvald Falch) mot A (advokat Per Danielsen) og A (advokat Per Danielsen) mot X-posten AS m.fl. (advokat Ingvald Falch)

Høveleg gratis husrom

29.05.2002, 2001/548, sivil sak, anke Odelslova § 39 Aagot Finstad (advokat Olav Felland) mot Johan Ødegaarden (advokat Gerhard Sanderød)

Sovnet ved rattet - dødsulykke

04.06.2002, 2001/1580, straffesak, anke Straffeloven § 239 første straffalternativ A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Gunnar H. Fløystad)

Erstatning for tap av forsørger

03.06.2002, 2001/970, sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-4 Storebrand Skadeforsikring AS (advokat Knut Riisa) mot A (advokat Hans Thomas Gefle) og A (advokat Hans Thomas Gefle) mot Storebrand Skadeforsikring AS (advokat Knut Riisa)

Utuktig omgang med born

08.05.2002, 2002/43, straffesak, anke Straffeprosesslova §§ 284 første ledd og 292 andre ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Gert Johan Kjelby)

Internasjonalt plantevern -poteter

14.05.2002, 2001/435, sivil sak, anke Plantesykdomsloven av 1964 - planteinnførselsforskriften § 4 - Den internasjonale plantevernkonvensjon 1951 Trygve Tønjum Import AS (advokat Øystein Meland) mot Staten v/Landbruksdepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Anke over saksbehandling - inhabilitet

03.05.2002, 2002/31, straffesak, anke Domstolloven § 108 og straffeprosessloven § 347 annet ledd A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Innførsel av Rohypnol - Straffutmåling

08.05.2002, 2001/1188, straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat Erling O. Lyngtveit) B (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Smitteoverføring av HIV

08.05.2002, 2001/1362, straffesak, anke Straffeloven § 155 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoikat Yngve Johs. Andersen)

Innførsel av kokain - straffutmåling

29.04.2002, 2001/863, straffesak, anke Straffeloven § 162 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Straffutmåling - valdtekter

25.04.2002, 2001/1542, straffesak, anke Straffeloven §§ 192, 195 og 196 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Fradragsrett for tap ved aksjesalg til datterselskap

29.04.2002, 2001/728, sivil sak, anke skatteloven av 1911 § 44 første ledd bokstad d Norsk Hydro ASA (advokat Christian Bruusgaard) mot Staten v/Oslo ligningskontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Skal straffesak avvises når tiltalte allerede er ilagt forhøyd tilleggsskatt

03.05.2002, 2001/1527, straffesak, kjæremål. Plenumssak EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) og B (advokat Cato Schiøtz og advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadv Rt-2002-557

Bevisføring om overprøving av likningsvedtak

03.05.2002, 2001/890, sivil sak, kjæremål. Plenumssak. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 6 nr. 1, tvistemålslova § 404 første ledd nr. 3 og reglane om bevisføring i skattesaker. A (advokat Olav E. Klingenberg) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Frode Elgesem)

Vinningskriminalitet begått av en polititjenestemann.

29.04.2002, 2001/1467, straffesak, anke Straffeloven §§ 270, 1.ledd nr. 1, jf 2.ledd, 256 jf. 255 1.ledd 1.straffalternativ, jf. 3.ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll) og Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Anke over sikringsbemyndigelse

22.04.2002, 2001/1540, straffesak, anke straffeloven § 39, straffeprosessloven § 345 annet ledd A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Harald Strand)

Journalists kildevern

02.05.2002, 2001/1306, straffesak, kjæremål straffeprosessloven § 125 Den offentlige påtalemyndighet (advokat Gunnar K. Hagen) mot A (advokat Jon Lyng)

Promille- og narkotikapåverka båtførar

09.04.2002, 2001/1455, straffesak, anke lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåtar § 33 jf. § 37 a (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kjell Boye)

Gyldighet av reguleringsplan - ekspropriasjonsvedtak

05.04.2002, 2000/1183, sivil sak, anke Skjønnsprosessloven § 48, plan- og bygningsloven § 25 nr. 3 og § 35 Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas K. Svensen) mot Per Ramstad (advokat F.B. Sigmond)

Erverv av rifle - uten ervervstillatelse

10.04.2002, 2001/1374, straffesak, anke Våpenloven § 33 første ledd annet straffalternativ A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Omsorgsovertakelse

02.04.2002, 2001/649, sivil sak, anke Barnevernloven § 4-12 A (advokat Axel Heiberg) mot X kommune og B (Kommuneadvokaten v/advokat Mona Negård)

Kravet til uberettiget vinning

02.04.2002, 2001/1355, straffesak, anke Straffeloven § 267 A (advokat John Christikan Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes)

Tvungen gjeldsordning

11.04.2002, 2001/567, sivil sak, kjæremål Gjeldsordningslova § 6-1 andre ledd A (advokat Solveig Ekeberg) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Johnny Johansen)

Spørsmål om varemerke hadde tilstrekkelig særpreg

11.04.2002, 2001/1049, sivil sak, anke Varemerkeloven § 13 første ledd første pun ktum Staten v/Nærings-og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Harborg) mot Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (advokat Kristine Schei)

Fritidseiendom omgjort til boligeiendom

21.02.2002, 2001/461, sivil sak, anke Plan- og bygningsloven § 114 Trondheim kommune (advokat John J. Stamnæs) mot Stein Edvard Sæther (advokat Karl Bjørnar Olsen)

Avskjed på grunn av seksuell trakassering

18.03.2002, 2001/125, sivil sak, anke Tjenestemannsloven § 15 første ledd bokstavene a og b Staten v/Utdannings- og forskningsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Helge Wesenberg) og A (advokat Helge Wesenberg) mot Staten v/Utdannings- og forskningsd

Skjerpet straff for drap

14.03.2002, 2001/1478, straffesak, anke Straffeloven § 233 annet ledd Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Utuktig omgang ved misbruk av stilling som lærar

05.02.2002, 2001/1045, straffesak, anke Straffeloven § 198 (som etter endringslov 11. august 2000 nr. 76 er omredigert til straffeloven § 193 første ledd) A (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Skatterett - delingsmodellen

07.02.2002, 2001/497, sivil sak, anke Delingsforskriften § 2-5 tredje ledd jf. § 2-5 fjerde ledd Kjell Ivar Røe (advokat Dag Steinfeld) mot Staten v/Nord-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Borgar Høgetveit Berg)

Snudde på motorvei i Makedonia og frontkolliderte

12.02.2002, 2001/1293, straffesak, anke Straffeloven § 239, vegtrafikkloven § 3, straffeloven § 3 annet ledd Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot B (advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Erstatning etter forurensning av strender

08.02.2002, 2001/507, sivil sak, kjæremål Luganokonvensjonen aertikkel 10 andre ledd Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association Limited (advokat Jens Richard Andersen) mot Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Morten Lund)

Odelsloven

24.01.2002, 2000/1456, sivil sak, anke Odelsloven § 1 jf. § 23 Else Kvaalen (advokat Olav Felland) mot Olav T. Kvaalen (advokat Trine Buttingsrud Mathiesen)

Omstøtelse av gave etter arveloven

29.01.2002, 2001/810, sivil sak, anke Arveloven § 19 A og B v/verger (advokat Harald Hjermann) mot C og D (advokat Halvor Thurn-Basberg)

Reguleringsplan - negative servitutter

04.02.2002, 2001/416, sivil sak, anke Plan- og bygningsloven § 35 Bortelid Gård 9/7 ANS mfl. (advokat Helge Tofte) mot Carsten Wilhelmsen mfl. (advokat Hege B. Ersdal)

Oppgjør etter heving av forbrukerkjøp

07.02.2002, 2001/762, sivil sak, anke Kjøpsloven §§ 65 og 69 første ledd A-Møbler AS, Hjelpeintervenient: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (advokat Bjørn Stordrange) mot A, Hjelpeintervenient: Forbrukerrådet (advokat Sven Eriksrud)

Innførsel av amfetamin

06.02.2002, 2001/756, straffesak, anke Straffeloven § 162 tredje ledd A (advokat John Cristian Elden) B (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kristian Nicolaisen) og Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A (advo

Habiliteten til Høyesteretts dommere i tre saker for Høyesterett i plenum.

23.01.2002, 2000/770, sivil sak, anke, 2001/1527, straffesak, kjæremål og 2001/890, sivil sak, kjæremål Domstolloven §§ 106 og 108 Asbjørn Drevik (advokat Anders Chr. Stray Ryssdal) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Wenche Elisabeth Arntzen), Trygve Angell (advokat Arne Meltvedt) Svein R. Goli (advok

Eiendomsskatt på telenettanlegg

23.01.2002, 2001/71, sivil sak, anke Eiendomsskatteloven § 4 Nesset kommune (advokat Elin Sætre Løfsgaard), hjepeintervenient Kommunenes Sentralforbund (advokat Hans O. Bang mot Telenor Telecom Solutions AS (advokat Sverre E. Koch)

Menneskesmugling - straffutmåling

08.01.2002, 2001/1383, straffesak, anke Utlendingsloven § 43 tredje ledd - nå fjerde ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer)

Straff for menneskesmugling

08.01.2002, 2001/1476, straffesak, anke Utlendingsloven §47 tredje - fjerde ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer)

Legemsbeskadigelse med dødsfølge for spebarn

11.01.2002, 2001/1391, straffesak, anke Straffeloven § 229, jf. § 232 og § 219 første ledd første straffalternativ A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Gunnar H. Fløystad)

Erstatning for byggjegrense mot offentleg veg

18.01.2002, 2001/583, sivil sak, anke Plan- og bygningsloven § 32 nr. 1 Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marianne Olssøn) mot A, B og C (advokat Tor N. Rekve)

Forvaring - sikring

18.12.2002, 2002/915, straffesak, anke Straffeloven § 39 c nr. 1, EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Forvaring - tidsramme og minstetid

18.12.2002, 2002/663, straffesak, anke Straffeloven §§ 39 c nr. 1 og 39 e A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Merverdiavgift for utenlandsregistrerte luftfartøy i innenriks fart

19.12.2002, 2002/552, sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 1 bokstgav d før endringslov 17. desember 1999 nr. 88 Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) mot Esso Norge AS, AS Norske Shell og Statoil ASA, Hjelpeintervenienter: Braathens ASA og SAS (advokat Ingvald Falch)

Krav om forvaring ikke tatt til følge

18.12.2002, 2002/668, straffesak, anke Straffeloven §39 c nr. 1 første punktum A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Forsøk på grovt skadeverk, brannstiftelse

20.12.2002, 2002/222, straffesak, anke Straffeloven § 291, jf. § 292, jf. § 49 Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans Tore Høviskeland mot A (advokat Arne Meltvedt) og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Forvaring - 5 voldtekter

18.12.2002, 2002/607, straffesak, anke Straffeloven § 39 c nr. 1 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Straffutmåling - voldtekt mot tidligere samboer

19.12.2002, 2002/924, straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf. annet ledd bokstav a Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøl) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Til toppen