Arbeidsrett. Tolking av tariffaavtale

29.08.2002, 2001/204, sivil sak, anke
Hovedtariffavtalens Fellesbestemmelser § 4, tvistemålsloven § 180 første ledd
A (advokat Jakob Wahl) mot X kommune (advokat Astrid Merethe Svele)
Stabel, Bruzelius, Gussgard, Oftedal Broch og Dolva

Saken gjaldt spørsmål om A arbeider i en turnusordning etter Hovedtariffavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og Norsk Kommuneforbund pkt. 4.2.2, og dermed har krav på 35,5 timers arbeidsuke.

A er vaktmester bl. a. på en skole og på samfunnshuset X og har også ansvar for svømmehallen der. I skoleåret (38) uker har han arbeidstid mandag, torsdag og fredag fra kl. 07.30 til kl. 15.00 mens arbeidstiden tirsdag og torsdag er fra kl 07.30 til 11.00 og fra kl. 17.30 til 21.30 (delt dagsverk). Pkt. 4.2.2 gir rett til redusert arbeidstid for arbeidere i turnusordninger som arbeider etter kl 20,00 og/eller hver 3. søndag. Pkt. 5.4.1 definerer turnus som skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke. Høyesterett kom, bl.a med støtte i bestemmelsens forhistorie og i en arbeidsrettsdom inntatt i ARD 1996 side 108, til at turnus forutsetter en arbeidstid som rullerer over en viss periode av minst to ukers varighet. En fast forlagt arbeidstid på ulike ukedager i en repeterende ordning hver uke gjennom hele skoleåret er derfor ikke turnus i Hovedtariffavtalens forstand.
Til toppen