Avgjørelse i Høyesteretts kjæremålsutvalg - Baneheia-saken

24.04.2002, 2002/434, straffesak, anke

Viggo Kristiansen (advokat Tore H. Pettersen) og Jan Helge Andersen (advokat Ben Fegran) mot Den offentlige påtalemyndighet
Lund, Tjomsland og Rieber-MohnViggo Kristiansen og Jan Helge Andersen har begge erklært anke over Agder lagmannsretts dom 13. februar 2002 i sak nr. 01-00980/01-00981 mot Den offentlige påtalemyndighet. Det ble truffet følgende B E S L U T N I N G : Anken fra Viggo Kristiansen tillates ikke fremmet. Anken fra Jan Helge Andersen tillates fremmet.
Til toppen