Beregning av kloakkavgift i kommune

26.06.2002, 2000/1464, sivil sak, anke
lov om vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17
Pål Walstad m.fl. (advokat Steinar Mageli) mot Nes kommune (advokat Leif Petter Madsen)
Zimmer, Rieber-Mohn, Lund, Tjomsland og Schei

Saken gjelder beregning av kloakkavgift for årene 1990-1999 etter lov om vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17. Nes kommune la fra 1990 opp til å finansiere vannforsyning og vannavløp med avgifter så langt loven gir mulighet for dette. Walstad m.fl. hevder at kommunen har krevd inn avgifter ut over det loven gir grunnlag for, og at det dermed foreligger en skjult skattlegging.

Etter forskrift og rundskriv til loven kan kommunen skrive ut avgifter - i form av tilknytningsavgift og årsavgift - innenfor en ramme som utgjøres av kommunens driftskostnader og kapitalkostnader i den aktuelle perioden. Tvisten gjaldt beregning av kapitalkostnadene. Kommunen hadde beregnet disse ut fra en annuitetsmetode over 20 år der kommunens investeringer i 20-årsperioden var beregningsgrunnlaget. Walstad hevdet at de tilknytningsavgifter som var innbetalt i samme periode, skulle trekkes fra i dette beregningsgrunnlaget. Walstad fikk ikke medhold. Det var ikke grunnlag i regler og rundskriv på området for å se tilknytningsavgiften som en form for refusjon av kommunens utgifter til anlegget. Loven likestiller tilknytningsavgift og årsavgift, og det taler for at de ikke skal behandles ulikt. Viktigst er at forskriften klart gir uttrykk for at tilknytningsavgiften ikke skal anses å knytte seg til noen bestemt del av kostnadene ved anlegget. Walstads anførsel om at denne bestemmelsen bare gjaldt på budsjettstadiet, mens avgiftsgrunnlaget skulle bestemmes på grunnlag av regnskap, ble ikke gitt medhold. Videre var det ikke grunnlag for å likestille tilknytningsavgiften med refusjoner etter bygningslovgivningen, som etter forskriften skal redusere beregningsgrunnlaget. Kommunens opplegg kunne heller ikke sies å gi dobbelt dekning for kostnadene.
Til toppen