EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 - førerkort

30.08.2002, 2002/910, straffesak, KJÆREMÅL
EMK tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 og straffeprosessloven § 321 sjette ledd
A (advokat Jan Heftye Blehr) mot Den offentlige påtalemyndighet
Aasland, Gjølstad og Utgård

Saken gjaldt i hovedsak samme problemstilling som sak 2002/1004. I tillegg var det påberopt som en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke hadde avventet Høyesteretts avgjørelse i den sak som skal behandles i september 2002 (sak 2001/1588), og hvor spørsmålet er om EMK Protokoll 7 artikkel 4 er til hinder for inndragning av førerkort etter vegtrafikkloven § 33 nr. 1 jf. nr. 2 som følge av straffedom.

Kjæremålet ble forkastet under henvisning til avgjørelsen i sak 2002/1004. Utvalget presiserte også at det ikke er en slik sammenheng mellom rettsspørsmålet i sak 2001/1588 og rettsspørsmålet i herværende sak, at forsvarlig saksbehandling tilsa at lagmannsretten skulle utsatt sin avgjørelse.
Til toppen