Eiendomsskatt på telenettanlegg

23.01.2002, 2001/71, sivil sak, anke
Eiendomsskatteloven § 4
Nesset kommune (advokat Elin Sætre Løfsgaard), hjepeintervenient Kommunenes Sentralforbund (advokat Hans O. Bang mot Telenor Telecom Solutions AS (advokat Sverre E. Koch)
Coward, Mæland, Oftedal Broch, Rieber-Mohn og Lund

Nesset kommune skrev ut eiendomsskatt på Telenor Nett AS' - senere Telenor Telecom Solutions AS' - eiendeler tilknyttet telenettet i kommunen. Telenor Nett reiste søksmål med påstand om at utskrevet eiendomsskatt skulle oppheves. Herredsretten mente at telenettet var omfattet av uttrykket verk og bruk i eiendomsskatteloven § 4, og frifant kommunen. Lagmannsretten kom til motsatt resultat.

Høyesterett stadfestet herredsrettens dom, under dissens 3-2. Flertallet mente at tre grupper av rettskildemateriale stod sentralt i den konkrete vurderingen: Kvitsøydommen i Rt. 1995 side 980, der Høyesterett kom til at NRK ikke kunne pålegges eiendomsskatt for sitt senderanlegg på Kvitsøy; den klare løsningen for nettet for elektrisk kraft, som kan eiendomsbeskattes, og eldre praksis om at private telefonanlegg ikke kunne eiendomsbeskattes. Etter flertallets syn skiller telenettet seg klart fra radiosenderanlegget i Kvitsøydommen: Det som skjer i det moderne telenettet er en innsatsfaktor av stor betydning for annen næringsvirksomhet, det kommersielle preget er fremtredende, og også rent teknisk er det klare forskjeller. En sammenlikning av teknologi og funksjoner for kraftnettet og telenettet ga ikke grunn til å la telenettet falle utenfor verk og bruk når kraftnettet går inn under betegnelsen. Den eldre praksis for telefonanleggene ble ikke ansett avgjørende - dels lå den i hvert fall 20-30 år tilbake i tiden og måtte i de senere årene ha hatt liten økonomisk betydning. Men først og fremst gjaldt den etter flertallets syn anlegg av en helt annen karakter enn dagens telenett. Mindretallet mente at lovgivningens forhistorie og forarbeider samt retts- og ligningpraksis avtegnet et uklart og til dels usammenhengende bilde mht. når et stedbundet fast tjenesteytende anlegg kan eiendomsbeskattes, og at ligningspraksis for de eldre private telefonanleggene da måtte være avgjørende.
Til toppen