Er lærer "offentlig tjenestemand"

29.08.2002, 2002/110, straffesak, anke
Straffeloven §§ 127 og 326
A mot Den offentlige påtalemyndighet
Gussgard, Oftedahl Borch, Stabel, Bruzelius, Dolva

En elev i den offentlige videregående skole var satt under tiltale etter straffeloven §§ 127 og 326 for å ha sparket og forulempet en lærer. Herredsretten kom til at å undervise i den videregående skole, ikke var utøvelse av offentlig myndighet, og frifant eleven for disse tiltalepostene, men dømte ham etter straffeloven § 228 for vold mot læreren.

Lagmannsretten mente at forståelsen av begrepet offentlig tjenestemann var uriktig og opphevet den frifinnende del av dommen. Høyesterett fant at en lærer i den offentlige videregående skolen måtte anses som offentlig tjenestemann, slik begrepet er brukt i straffeloven §§ 127 og 326. Det ble lagt vekt på forarbeidene fra 1896 og vist til lærernes sentrale rolle ved gjennomføring av skolenes ordensreglement og deres avgjørelsesmyndighet i forbindelse med karaktersetting. At undervisningen er frivillig for elevene, og at vi har mange private videregående skoler, ble ikke tillagt vekt.
Til toppen