Erstatning etter forurensning av strender

08.02.2002, 2001/507, sivil sak, kjæremål
Luganokonvensjonen aertikkel 10 andre ledd
Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association Limited (advokat Jens Richard Andersen) mot Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Morten Lund)
Mæland, Stabel, Tjomsland, Stang Lund og Lund

I 1997 forliste et kypriotisk bulkskip i Nordsjøen. Rundt 14 km strandområder på Karmøy ble kort tid etter kraftig forurenset av olje. På grunn av utgifter påløpt ved strandopprydding reiste staten v/Miljøverndepartementet erstatningssøksmål mot skipets eier og skipets engelske ansvarsassurandør.

Forsikringsselskapet har bestridt at det er verneting ved Karmsund herredsrett. Det følger av Luganokonvensjonen artikkel 10 andre ledd at skadelidte kan reise søksmål mot forsikringsselskapet på skadestedet når "direkte søksmål er tillatt". Assurandøren hevdet at norsk lovvalgsrett innebærer at engelsk rett må ha anvendelse i saken. Artikkel 10 andre ledd gir da ikke verneting ettersom direkte søksmål ikke er tillatt i henhold til engelsk rett i den konkrete saken. Etter norsk rett vil skadelidte derimot ha et materielt krav som kan fremmes direkte mot forsikringsselskapet. Karmsund herredsrett fremmet saken. Denne beslutningen ble påkjært til Gulating lagmannsrett som ved kjennelse stadfestet herredsrettens avgjørelse. Saken for Høyesterett er et videre kjæremål hvor Høyesterett har begrenset kompetanse. Høyesterett kom til at når Luganokonvensjonen artikkel 10 andre ledd stiller vilkår om at direkte søksmål skal være tillatt, har meningen vært at dette temaet skal vurderes etter lex causae, den valgte lov med hensyn til det materielle rettsforholdet. Dette innebærer at bestemmelsen forutsetter at det må foretas et lovvalg mellom norsk og engelsk rett før det kan tas stilling til om det foreligger verneting. Lagmannsretten hadde tolket artikkel 10 andre ledd uriktig, når den hadde lagt til grunn at det ikke var nødvendig for avgjørelsen av vernetinget å ta stilling til lovvalget. Lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves, og saken hjemvises til fortsatt behandling ved lagmannsretten.
Til toppen