Erstatning og oppreisning til mindreårige barn i straffesak om overlagt drap

30.04.2002, 2001/442, sivil sak, anke
Skadeserstatningsloven §§ 3-1 og 3-5, forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første pun ktum
A og B (advokat Arve Opdahl) mot C (advokat John Christian Elden) og C (advokat John Christian Elden) mot A og B (advokat Arve Opdahl)
Gjølstad, Coward, Utgård, Stang Lund og Aasland

C var ved Frostating lagmannsretts dom dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for overlagt giftdrap på moren til A og B. Domfellelsen omfattet også to forutgående legemsbeskadigelser ved bruk av gift. Under straffesaken var det oppnevnt bistandsadvokat som fremmet krav om erstatning og oppreisning til døtrene. Lagmannsretten tilkjente hver av dem et oppreisningsbeløp på 300 000 kroner. I tillegg ble de tilkjent erstatning for økonomisk tap med 170 000 kroner til den eldste og 240 000 kroner til den yngste. De hadde hver mottatt forsikringsytelser med 879 220, og ved fastsettelsen av erstatningene for økonomisk tap var det gjort fradrag med 100 000 kroner for hver av dem.

Høyesterett stadfestet lagmannsrettens avgjørelse om oppreisning med 300 000 kroner til hver av døtrene. Det ble tatt utgangspunkt i Rt. 2001 side 274 om normert oppreisning på 120 000 kroner til etterlatte foreldre i saker om forsettlig drap. I den avgjørelsen ble det holdt åpent om det ved oppreisning til mindreårige barn bør foretas en mer differensiert utmåling fordi barnet mister en omsorgsperson. I den foreliggende sak forelå ekstraordinære forhold knyttet til hendelsesforløpet over 8 måneder, som medførte at saken ikke under noen omstendighet egnet seg for normert oppreisning. Kompensasjonen til de to barna for det domfelte hadde påført dem av lidelse og smerte måtte ligge så høyt som man kan tenke seg for hva som kan tilkjennes barn som er frarøvet sin omsorgsperson ved overlagt drap. Domfeltes gode økonomi måtte også ha en viss betydning ved fastsettelsen av oppreisningen. Fradraget for utbetalte forsikringsytelser fant Høyesterett at måtte økes med 50 000 kroner for hver av døtrene i tråd med Høyesteretts praksis i tidligere saker, Rt. 1998 side 639 (Bastrupdommen) og Rt.1999 side 1382.
Til toppen