Erverv av rifle - uten ervervstillatelse

10.04.2002, 2001/1374, straffesak, anke
Våpenloven § 33 første ledd annet straffalternativ
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)
Matningsdal, Zimmer, Utgård, Tjomsland og Dolva

Saken gjaldt straffutmålingen ved erverv av en Mauser rifle og en Luger pistol uten tillatelse fra politiet. A hadde i løpet av vinteren 1999 til 2000 kjøpt de aktuelle våpnene uten tillatelse fra politiet - angivelig av samlerinteresse.

Grunnet tidligere straffedommer ville han utvilsomt ikke ha fått ervervstillatelse. Han overlot våpnene til oppbevaring hos en kamerat som etter det opplyste skulle bygge et våpenskap for ham. Sommeren 2000 ble pistolen beslaglagt i kameratens bil sammen med 100 patroner som tilhørte kameraten. Under en påfølgende ransaking ble riflen funnet i kameratens hjem. Forhørsretten satte straffen til 30 dager ubetinget fengsel, men etter domfeltes anke reduserte lagmannsretten straffen til 21 dager ubetinget fengsel. Domfeltes anke til Høyesterett ble forkastet. Det ble særlig vist til at strafferammen for den aktuelle overtredelsen ved en lovendring i 1998 ble forhøyet fra 3 måneder til 2 år fengsel, og at det i forarbeidene var gitt uttrykk for at handlinger av den aktuelle karakter normalt bør straffes med ubetinget fengsel.
Til toppen