Fartsovertredelse - kjøring mot rødt lys

25.10.2002, 2002/642, straffesak, anke
Veitrafikkloven § 31, jf. skiltforskriften § 8 og § 23 nr. 4
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hilde Langlo Bøe)
Stabel, Matningsdal, Skoghøy, Mitsem, Gussgard

A var i byretten dømt til 15 dagers ubetinget fengsel for fartsovertredelse og kjøring mot rødt lys. Fartsovertredelsen skjedde i 80-sone, på E 18 mellom Lysaker og Skøyen, ved at han kjørte i gjennomsnittlig 133,32 km/time. Han anket straffutmålingen til lagmannsretten, som forkastet anken. Et mindretall i lagmannsretten stemte for betinget fengsel i 24 dager og en bot på 40 000 kroner. Høyesterett - flertallet på fire dommere - tok As anke over straffutmålingen til følge og gjorde fengselsstraffen på 15 dager betinget, samt ila en bot på 20 000 kroner. Selv om det etter rettspraksis går en grense på 130 km/time for å kunne gi betinget fengsel i 80-sone, var det spesielle momenter i saken.

Kjøringen skjedde for å bistå As gravide ektefelle, som led av sterk angst i tilknytning til graviditet og fødsel. Angsten var alvorlig, blant annet var det på forhånd bestemt at hun av denne grunn skulle forløses ved keisersnitt. Den kvelden kjøringen fant sted, fikk A en oppringing i bilen, først fra ektefellen, senere fra en venninne av henne, om at hun hadde sterke smerter og angst. Hun var knapt to måneder fra termin, og paret hadde nylig fått beskjed fra jordmor om at fosterets hjertelyd var uregelmessig. Selv om det objektivt sett ikke var grunnlag for As handlemåte, den tiden han sparte ved kjøringen var marginal, og ektefellens situasjon viste seg å ikke være kritisk, mente flertallet han hadde tilstrekkelig grunnlag for stor og berettiget angst. Et mindretall på én dommer stemte for å forkaste anken.
Til toppen