Forsøk på grovt skadeverk, brannstiftelse

20.12.2002, 2002/222, straffesak, anke

Straffeloven § 291, jf. § 292, jf. § 49

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans Tore Høviskeland mot A (advokat Arne Meltvedt) og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Dommere: Flock, Støle, Skoghøy, Stang Lund, Dolva

A og B var straffedømt for forsøk på brannstiftelse på Bryggen i Bergen. I lagmannsretten var straffen for A fastsatt til fengsel i ett år og tre måneder hvorav 120 dager ubetinget. Straffen for B var fastsatt til fengsel i ett år hvorav 90 dager ubetinget.

Etter at Økokrim hadde anket over straffutmålingen, opprettholdt Høyesterett straffene, dog slik at den ubetingede del for A ble hevet til seks måneder og for B til 120 dager. Det ble blant annet uttalt at allmennpreventive grunner tilsa at skadeverk rettet mot store kulturelle og økonomiske verdier måtte straffes strengt. Den hevning av strafferammen for grovt skadeverk som skjedde i 1998, var ledd i en utvikling hvor oppmerksomhet rettet mot miljøkriminalitet har ledet til en skjerpet holdning fra lovgiverens side. Dette er fulgt opp av domstolene ved en hevning av straffenivået. - Tiltalen for byretten omfattet overtredelse av generalklausulen om miljøkriminalitet i straffeloven § 152 b. Byretten fant ikke tilstrekkelig bevis for at de domfelte ved sitt forsøk på ildspåsettelse hadde handlet med et forsett som omfattet den særlige betydning som Bryggen hadde. Denne del av byrettens dom var ikke påanket.

Til toppen