Grovt ran i forbindelse med oppgjør for narkotika

18.06.2002, 2002/96, straffesak, anke
Straffeloven § 267
A (advokat Geir Jøsendal) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Inger Marie Sunde)
Gjølstad, Gussgard, Bruzelius, Oftedal Broch og Aasland

Saken gjaldt lovanvendelsen ved domfellelse for grovt ran, nærmere bestemt om det forelå uberettiget vinning og om kravet til vinnings hensikt var oppfylt, jf. straffeloven § 267. Ranet skjedde i forbindelse med innkreving av narkotikagjeld.

Etter praksis vil det som et klart utgangspunkt ikke dreie seg om uberettiget vinning dersom en handling foretas for at gjerningsmannen skal oppnå dekning for et krav på fornærmede. Høyesterett har imidlertid i kjennelse 2. april 2002 lagt til grunn at oppfyllelse av et krav på oppgjør for narkotika - et krav som ikke anerkjennes av rettsordenen - stiller seg annerledes og faller innenfor kriteriet uberettiget vinning. Til anførselen om at det forelå rettsvillfarelse som utelukker vinnings hensikt, ble vist til at det er en allment etablert oppfatning at man ikke kan bygge noe berettiget krav på narkotikaomsetning og at det ved domfellelsen måtte være lagt til grunn at domfelte var klar over dette. Domfeltes anke førte etter dette ikke frem.
Til toppen