Innførsel av Rohypnol - Straffutmåling

08.05.2002, 2001/1188, straffesak, anke
Straffeloven § 162
A (advokat Erling O. Lyngtveit) B (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)
Matningsdal, Zimmer, Utgård, Coward og Schei

A og B var i Frostating lagmannsrett dømt for ulovlig innførsel fra Tsjekkia av 75 000 Rohypnoltabletter samt forsøk på innførsel av 57 000 tilsvarende tabletter. Tablettene inneholdt 1mg flunitrazepam. Videre var de ved herredsrettens rettskraftige avgjørelse funnet skyldig i forsøk på innførsel av dopingmidler for fire års forbruk for én person. Lagmannsretten idømte begge fengsel i 5 år og 6 måneder.

Denne saken er den første saken Høyesterett behandler hvor det er tale om et betydelig omfang Rohypnol. I dommen foretas det en sammenligning i rusvirkning med hasj, men det tilføyes at Rohypnol øker rusvirkningen sterkt ved kombinasjonsrus, at den i kombinasjon med heroin øker risikoen for overdose, og at den er mer avhengighetsskapende enn hasj. Med hensyn til straffutmålingen i denne saken ble det særlig fremhevet at det var de to som hadde tatt initiativet til og organisert innførselen, at den hadde et profesjonelt preg, og var drevet ut fra et rent fortjenestemotiv. Videre hadde de trukket fem andre personer inn i virksomheten. Anken ble forkastet.
Til toppen